Description: sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I กลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I

บุคลากร กลุ่มนิเทศติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 

Description: AMN36817a.jpg
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ( กำกับดูแลกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา )
Description: AMN36749.JPG

นางประภา สมาคม 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

image021.jpg
นายจำนงค์  เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
โทร.
081-9291099
chumnong1099@hotmail.com

 

 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

 


Description: tpw.jpg
นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
081-7767722

sornortippavan@gmail.com

Description: skp.jpg

นางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
089-9368453

nomsod_2502@hotmail.com


Description: jta.jpg
นางจิตตรา กิจพิศุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
081-4222496

 

 


นางสาวกชกร นิ่มแสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทร.089-2680983
kotchakorn_log18@hotmail.com

 

 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 


Description: ssn.jpg

นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้างาน
โทร.
081-7704138
shasinatho@hotmail.com


 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

 

 

 


Description: boo.jpg
นายณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
089-8091371

narongboo@hotmail.com

 
 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 


Description: ssk.jpg
นายสมศักดิ์ จุมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
089-7499975

ss.jumanee@hotmail.com


Description: bct.jpg
นายบุญโชติ แก้วแสนสุข
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
โทร.
086-8364729

kboonchot01@hotmail.com

Description: tnt.jpg
นายธนาธิป ธรรมรักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
089-9688328

thammaruksa2013@gmail.com

 

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 


image018.jpg
นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
085-4395454
sj6825@gmail.com

image007.jpg
นายพิชัย เอี่ยมสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
081- 3658324

sornor.pichai@gmail.com
 

งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 


image023.jpg
นายณรงค์ จุนเจริญวงศา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
086-0964567

junnarong18@hotmail.com


image019.jpg
นายมนูญ พิสมัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
086-0932995

manoonpisamai@hotmail.com


Description: amn.jpg
นายอำนวย  เวศวงศ์ษาทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
089-6947764
iamnuay@hotmail.com


 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา


Description: nrg.jpg
นายณรงค์ น้อยจินดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.
084-0855968

chinda391@gmail.com


Description: tuk.jpg
นางจริยา  ศรีจันทร์ทับ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.
081-8165307งานธุรการ

Description: std.jpg

นางสาวสุธิดา  ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร.
086-8388744
Description: elearning_logo.jpg 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com