คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: Description: Description: Description: sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I กลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I

บุคลากร กลุ่มนิเทศติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 


ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ( กำกับดูแลกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา )

 

นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.085-4395454
sj6825@gmail.com

 

 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

 นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้างาน
โทร.081-7704138
shasinatho@hotmail.com

 


นางสาวกชกร นิ่มแสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.089-2680983
kotchakorn_log18@hotmail.com

 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้างาน
โทร.081-7704138
shasinatho@hotmail.com

 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

 

 

 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.081-7904621
supa767134@gmail.com
 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 

นายบุญโชติ แก้วแสนสุข
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างาน
โทร.
086-8364729
chotkaewsansuk@hotmail.com 

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นายพิชัย เอี่ยมสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างาน
โทร.
095- 4467965
sornor.pichai@gmail.com
 

งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 นายณรงค์ จุนเจริญวงศา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
โทร.098-6523295
junnarong18@hotmail.com

นายอำนวย  เวศวงศ์ษาทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร.
098-3933609
iamnuay@hotmail.com


 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

นางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

โทร.
095-4371390
nomsod_2502@hotmail.com
งานธุรการ


นางสาวสุธิดา  ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร.
086-8388744
คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: Description: Description: Description: elearning_logo.jpg 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com