Description: sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I กลุ่มนิเทศ I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 

ประธานกรรมการ
image004.jpg
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1

 

คณะกรรมการ


Description: AMN37173.jpg


กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายนเรศ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง 18
โทร.08-9936-0311


กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นางสาวณัฏฐวี ทองวิไลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา
โทร.
08-1810-9980


Description: AMN37002.jpg


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุริยา ศรีโภคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพานทอง
โทร.08-1761-9369


Description: tawee.jpg


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทวี แก่นดำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง
โทร.08-1781-1409


Description: AMN37159.jpg


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรมินทร์ พลเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
โทร.08-9921-7166


Description: erb.jpg


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอิบ โฉมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
โทร.08-6310-3126


Description: AMN36851.JPG


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสงกรานต์ แลงวงศ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานัก
โทร.08-1761-6903

กรรมการและเลขานุการ


chm.jpg


นายจำนงค์  เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร.
081-9291099
chumnong1099@hotmail.com


 

Description: images.jpg
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com