sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

ปรับปรุงล่าสุด 27/10/57

 

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
(27 ต.ค. 2557)

เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
ของบริษัท นานมีบุ๊คส์มีบุ๊คส์
หนังสือราชการ / รายละเอียดโครงการ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

จริยา ศรีจันทร์ทับ
(
22 ต.ค. 2557)

ประชุมปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
วันที่
28-29 ตุลาคม 2557 รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ น้อยจินดา
(16 ต.ค. 2557)

การรายงานจุดเน้น

ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ ศธ
04032/3121 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานการ
การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ซึ่งยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่รายงาน ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียด
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
(
2 ต.ค. 2557)

สพฐ. โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จัดประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันครู 2558
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่า
ของครู  ระลึกถึงพระคุณครู
 เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ  
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง
15 ธันวาคม 2557  แข่งขันวันเสาร์ท่ี 10  มกราคม 2558
ณ หอประชุมคุรุสภา
 กทม.
รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด
(18 ก.ย. 2557)

การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย สพฐ.จะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
จึงแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมและรับการประเมิน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยแสดงความจำนง ภายในวันที่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ แนวทางดำเนินการ / แบบแสดงความจำนง

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
(
13 ก.ย. 2557)

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง ที่ใช้ออกข้อสอบ  O-NET รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สพฐ.
(12 ก.ย. 2557)

อบรม UTQ ภาคสมัครใจ รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด
(19 ส.ค. 2557)

การแข่งขันและประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครั้งที่ 4 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
(3 ส.ค. 2557)

   แจ้งผู้บริหารโรงเรียนส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนังสือราชการ

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(25 ก.ค. 2557)
 

เชิญสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(20 ก.ค. 2557)

   โครงการพัฒนาครูต่อยอดและเชื่อมโยง ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตรวิธีสอนทั่วไป
และวิธีสอนคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. และ 16-17 ส.ค. 2557 ( 4 วัน)
ณ โรงแรมวีเวิร์บ ฉะเชิงเทรา หนังสือราชการ
/ รายชื่อผู้เข้าอบรม

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(26 มิ.ย. 2557)
 

ด้วย สพฐ. มีนโยบายและจุดเน้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนั้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ สำรวจข้อมูลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน ตามแบบสำรวจข้อมูล
ส่งภายในวันที่
7 ก.ค. 2557 หากต้องการส่งทาง e-mail ให้ส่งไปที่ kmcha1@hotmail.com
หนังสือราชการ / ทะเบียนครูคณิตศาสตร์ / แบบสำรวจขอมูลรายบุคคล

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(26 มิ.ย. 2557)

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรด้านการวัด
และประเมินผล
4 หลักสูตรได้แก่ 

๑) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการประเมินความสามารถด้านการคิด(Thinking  Ability  Assessment)  

 ๒) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัย
ผู้เรียน (
Classroom  Assessment for  Student  Diagnosis)

 ๓) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัยและเขียนตอบ
  ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (Essay Test in International Testing)
 ๔) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(
Desirable Characteristic  Assessment) 
ตามเว็บไซต์นี้
http://bet.obec.go.th/bet/doctraining

สกุลพร ทองไพจิตร
(24 มิ.ย. 2557)
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ BBL แล ปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  ที่ต้องเข้ารับการ
อบรม ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔
 โรงเรียนเซนหลุยส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
/ รายชื่อ รร.โครงการ BBL / รายชื่อรร.โครงการปรับตารางเรียน

สกุลพร ทองไพจิตร
(19 มิ.ย. 2557)

   ผลการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี
2557 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด

(19 มิ.ย. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

  การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้วส่งทาง e-mail : sornor.pichai@gmail.com เท่านั้น
หนังสือราชการ
// แบบสำรวจข้อมูล

สมศักดิ์ จุมณี
(12 มิ.ย. 2557)

   ด้วย สพฐ.แจ้งว่า บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "จินตนาการ
สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่
8"  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เพื่อให้เยาวชนไทย
ได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในงานเขียนพระองค์ท่าน กำหนดประกวดในหัวข้อ "วรรณกรรม
ที่รักและภาพที่ประทับใจของฉัน" เป็นเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.
4 - ม.3 ส่งผลงานภายใน
30 กันยายน 2557  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.intouchcompany.com หรือ
www.face.com/intouctstation

สกุลพร ทองไพจิตร
(5 มิ.ย. 2557)
 

แจ้งการอบรมเชิงปฎิบัติการ การอ่าน-การเขียนและกระบวนการคิด รายละเอียดเพิ่มเติม

สกุลพร ทองไพจิตร
(2 มิ.ย. 2557)
nomsod_2502@hotmail.com 

   การประกวดแข่ขันความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 หนังสือราชการ // รายละเอียดการแข่งขัน (แก้ไขเพิ่มเติม) //
กำหนดการและสถานที่แข่งขัน

กชกร นิ่มแสง

(3 มิ.ย. 2557)

  แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
กำหนดเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ ๗
วันอาทิตย์ที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
  และวันเสาร์ที่ ๒๑ วันอาทิตย์ที่  ๒๒  มิถุนายน
  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 

กชกร นิ่มแสง

(19 พ.ค. 2557)
Kotchakorn_log18@hotmail.com 

   แจ้งครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ให้กับครู ป.๖ ตามโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน
  เมื่อวันที่
๒๘
  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ผ่านมา
ให้ส่งแบบบันทึกแผนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
  จำนวน ๑ แผน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่าน
ได้ปฏิบัติในวันอบรม
  ส่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดยส่งเป็นหนังสือราชการ และทาง
E-mail : Kotchakorn_log18@hotmail.com 
หากไม่ส่งงานตามกำหนดให้ครูชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

พิชัย เอี่ยมสอาด

(15 พ.ค. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

  สำรวจข้อมูลครูภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้วส่งทาง e-mail : sornor.pichai@gmail.com เท่านั้น หนังสือราชการ // แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนประถม
// แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

พิชัย เอี่ยมสอาด

(14 พ.ค. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

   แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติม

พิชัย เอี่ยมสอาด

(7 พ.ค. 2557)

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น  จะมีพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
และอบรมการใช้สื่อดังกล่าว
  ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบางปะกง 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
  โดยมี ผอ.เขตพื้นที่ (ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ)  เป็นประธาน
รับมอบสื่อ
  เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น. โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการ 
   ๑.  เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีรับมอบสื่อและลงนาม MOU 
รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
   ๒. เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม
ในวันดังกล่าว รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. โดยนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย

   ๓. จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่จะใช้สื่อดังกล่าว เพื่อขอรับ password  ไปยัง
heartnetkung@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

รายชื่อโรงเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า

(25 เม.ย. 2557)

ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อโรงเรียนบ้านคลองเจ้า โทร.
0-89831-1224

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(17 เม.ย. 2557)

ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(11 เม.ย. 2557)

ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์

พิชัย เอี่ยมสอาด

(10 เม.ย. 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ วันที่
21-22 เมษายน 2557 และ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่
23-24 เมษายน 2557 โดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนฤมล ชัยพรม โทร.
08 8220 7133
แบบตอบรับเข้ารับการอบรม

สมศักดิ์ จุมณี
(
9 เม.ย. 2557)

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
               ขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report
: SAR) ปีการศึกษา 2556  ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
เมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ขอให้ส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม
ภายในวันที่
30 เมษายน 2557

นราภรณ์ สุดใจ
กลุ่มนโยบายและแผน

(9 เม.ย. 2557)

ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ตามโครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ระยะที่ 1
, 2 และงบเพิ่มเติมจาก สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ( นโยบาย สพฐ.) :
ช่วงระยะเวลาระหว่าง 15 มี.ค.-15 พ.ค.2557)
รายยละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กชกร นิ่มแสง
(
9 เม.ย. 2557)

ด้วยสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร่วมกับ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (
A.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 27  เมษายน 2557
ณ ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ศูนย์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
ค่าอบรม 2,800 บาท (ไม่ผูกพันงบประมาณส่วนกลาง) สนใจติดต่อสอบถาม    
รายละเอียดได้ที่
 ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
โทร.093
1340220 หรือ อ.ขวัญเรือน   ลพมรกต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(31 มี.ค. 2557)

โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอด จะทำการวัดความรู้ความสามารถและเจตคติความเป็นครู
ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.
3 คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
วันที่
4 เมษายน 2557 ณ อาคาร 3 โรงเรียนวัดดอนทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการสอบ
รายชื่อครูและห้องสอบ
คณิตศาสตร์ // ภาษาไทย // วิทยาศาสตร์ // ภาษาอังกฤษ

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(19 มี.ค. 2557)
kmcha1@hotmail.com

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อจัดทำโครงการ PLD แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล
ในไฟล์
Excel แล้วส่งทาง e-mail : kmcha1@hotmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel // รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(19 มี.ค. 2557)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(
19 มี.ค. 2557)

       1. การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
หนังสือราชการ
2. โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ปี 2557 หนังสือราชการ

กชกร นิ่มแสง
(6 มี.ค. 2557)

       ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมเพื่อให้ดำเนินการกรอกข้อมูล IEP
ของคนพิการเรียนร่วม ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามที่สถานศึกษาได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุน
คูปองการศึกษาไว้กับศูนย์การพิเศษ โดยให้กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบบริหาร
การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ ภายในวันที่
 ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ สามารถขอคำแนะนำได้จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ อ.ชาญณรงค์
  จุนเจือวงศ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๐๓๒๑๑
(รายละเอียดแจ้งไว้ในช่องรับหนังสือแล้ว)
หนังสือราชการ

กชกร นิ่มแสง
(6 มี.ค. 2557)

       ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความสูงชั้นสูง (
A.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 27  เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 ค่าอบรม 2,800 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ฉัตรชัย
  ประภัศร โทร.093 - 1340220

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(
4 มี.ค. 2557)
aum_ote@hotmail.com

ด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จะดำเนินโครงการพัฒนาครูแบบต่อยอด ๔ กลุ่มสาระ
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ป.๖ ภาษาไทย ป.๓ วิทยาศาสตร์ ม.๑
-๓ และภาษาอังกฤษ ม.๑-
(เฉพาะครูผู้สอนที่จะสอนกลุ่มสาระดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เท่านั้น)

จึงขอให้โรงเรียนส่งชื่อครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ทางอีเมล์
aum_ote@hotmail.com
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ แบบสำรวจข้อมูล

สกุลพร ทองไพจิตร
(24 ก.พ. 2557)
nomsod_2502@hotmail.com

       โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ ในระดับชั้น ป. ๑   และ
ได้กำหนดการตรวจสอบและ คัดกรอง (
Scan) วัดความสามารถการอ่าน และความเข้าใจ
การอ่าน พร้อมกันในวันที่
  มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ  
โดยให้ รายงานผลการสอบนักเรียนชั้น ป. ๓ และ ป.๖ ตามแนวทาง Triple A  (ระบบจุดเน้น)
ส่วนการรายงานผลการสอบนักเรียนชั้น ป.๑
-๖ ให้รายงานผลเป็นไฟล์ Excel ส่งไฟล์ข้อมูล
ไปยัง
e-mail :
nomsod_2502@hotmail.com ภายในวันที่   มีนาคม  ๒๕๕๗ หนังสือราชการ
//
คู่มือ ป.๓ // คู่มือ ป.๖ // เอกสารบรรยาย ป.๓และ๖ // คู่มือ ป.๑- // คู่มือ ป.๔ //
คู่มือ ป,๕ // แบบบันทึกข้อมูล ป.๑-๖ (V.57.03.03)

สำนักเทคโนฯสพฐ.
(
18 ก.พ. 2557)

ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานส่งเสริมการผลิตสื่อฯ ของ สทร.
ในปี
2557 ไปยังผู้สนใจด้วย รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(3 ก.พ. 2557)

ม.บูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครั้งที่
8 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด

(2 ต.ค. 2556)

ลิขสิทธิ์หนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเพิ่มเติม

image004.jpg

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ :
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย
: การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์
: การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ:
5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว // แบบวัดแววอาชีพDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด


 

 

image005.jpg

มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1
บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com