I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

ปรับปรุงล่าสุด 3/02/60

 

 

แนะนำเว็บ DLIT.ac.th / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน ตอบแบบรายงาน

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
2 มี.ค.2560)

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (
DLTV)

หนังสือราชการ / มาตรฐาน DLTV

พิชัย เอี่ยมสอาด

(1 มี.ค.2560)

1. ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd
และโครงการแข่งขัน"การสื่อสารภาษาอังกฤษ" ครั้งที่
3
รายละเอียด

2.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา รายละเอียด

 

ศุภากร เตโชชัยวุธ
(20 ก.พ.-3 มี.ค.
2560)
supa767134@gmail.com

การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559

-คู่มือ / ร่างคำสั่ง NT
-แจ้งประธานสนามสอบ ป.3 ส่งคำสั่งกรรมการสนามสอบ ป.3ที่  supa767134 @gmail.com

- สนามสอบ NT
- ร่างกรรมการสอบ NT

การประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
- คู่มือ

- แก้ไขข้อสอบกลาง

- แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง
(ฉบับแก้ไข)
- เกณฑ์การให้คะแนนสังคม ม.2

- แก้ไข ป.5

การทดสอบการอ่านปีการศึกษา 2559

-คู่มือการสอบอ่าน ป.1-4 / คำสั่ง
- แบบกรอกคะแนน ส่งทาง
e-mail : supa767134@gmail.com

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

(15 ก.พ.2560)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จะคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
DLTV และ DLIT จึงขอให้โรงเรียนสมัครเพื่อคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐
หนังสือราชการ / ใบสมัคร /เกณฑ์การคัดเลือก

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
7 ก.พ.2560)
kmcha1@hotmail.com


รายชื่อโรงเรียน
ที่ส่งข้อมูล PLD แล้ว

ด้วย สพป.ฉช. เขต 1 จะจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ PLD Model
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 เพื่อรายงานผลการคำนวณต้นทุน ผลผลิตในภาพรวม
ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 และเป็นรายโรงเรียน ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มวิชาการ ระดับโรงเรียน ในการนี้ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
เพื่อใช้ในการคำนวณผลผลิต (
file Excel) ส่งไปที่ e-mail: kmcha1@hotmail.com
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560
Download แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

(1 ก.พ.2560)

สพฐ.ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้สอนได้ศึกษาและเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รายละเอียด

 

ศุภากร เตโชชัยวุธ
(23 ม.ค.
2560)

เชิญประชุมคณะกรรมการ O-NET หนังสือเชิญประชุม / คำสั่ง

กชกร นิ่มแสง

(23 ม.ค.2560)

การขอรับการประเมินเพื่อขอรับตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา
2559 รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(16 ม.ค.2560)
   

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ครั้งที่
20 รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

(13 ม.ค.2560)

nomsod _2502@hotmail.com

ประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2560 รายละเอียด
แบบบันทึกข้อมูล

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
12 ม.ค.2560) 

การดำเนินงานเรื่องการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณ และการคิดเลขเร็ว
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี หนังสือราชการ
/ ดาวน์โหลดเอกสาร(เวทคณิต) /

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว / แบบฝึกคิดในใจ ระดับ 1-5 / แบบฝึกการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขฯ /แบบรายงาน (รายงานทาง online ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ครับ)

บุญโชติ แก้วแสนสุข

(28 ธ.ค.2559)

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๓๒/๔๙๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.วีดิทัศน์การใช้งานระบบสถานศึกษา

๒. คู่มือ sar online สถานศึกษา
๓.
แบบบันทึกข้อมูล ระดับปฐมวัย และ พื้นฐาน (ต้องได้รับ password จากเขตก่อน)

 

กชกร นิ่มแสง
(
27 ธ.ค.2559)
   

ด้วย สพฐ.มีนโยบายให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกคนและวางแผน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ
วางแผนดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนที่เปิดสอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม
ข้อมูลนักเรียนพิการที่ได้จากการคัดกรองครั้งนี้ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ
SET ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 27 ม.ค.2560 ที่
http://106.0.176.62/specialbasic พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล
หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ
SET ของโรงเรียนภายในวันที่ 31 ม.ค.2560
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(
23 พ.ย.2559)

แบบรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน)
download

 

สกุลพร ทองไพจิตร
(
14 พ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน (ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) 

โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail : nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ

ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เครื่องมือ / แบบรายงาน

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
5 ต.ค.2559)

ประชาสัมพันธ์
-สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English
download
-คำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกป้ายสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน download
-สัมมนาผู้บริหารEPMโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ download

 

ศุภากร เตโชชัยวุธ

( 25 ก.ย.2559 )

supa767134@gmail.com

แจ้งทุกโรงเรียนที่สอบอ่าน เขียน ป.1 ทุกโรงเรียน ให้กรอกคะแนนผลสอบดังไฟล์

ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ให้กรอกตามรายชื่อของโรงเรียนโดยเลือก sheet ตามกลุ่ม (อำเภอเมือง
บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ เอกชน และกลุ่ม วัดโสธร สาธิตท้องถิ่น)
สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มให้พิมพ์ชื่อต่อลงมาจากคนสุดท้าย กรณีนักเรียนรายชื่อหายไป
ให้พิมพ์แทรกในโรงเรียนมาได้เลย อย่าลืมนักเรียนที่ขาดสอบให้ว่างไว้ ตรวจทาน
การกรอกคะแนนให้ถูกต้อง ก่อนส่งกลับที่ supa767134@gmail.com ภายในวันที่ 29 ก.ย.59

แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
21 ก.ย.2559)
iamnuay@hotmail.com

ด้วย สพฐ จะสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-500 คน) ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยโทรทัศน์ทางไกล
(DLTV) เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบสำรวจข้อมูลภายในวันที่
26 กันยายน นี้
แบบสำรวจข้อมูล (word) / แบบสำรวจข้อมูล (PDF)

 

บุญโชติ แก้วแสนสุข
(
17 ก.ย.2559) chotkaewsansuk@hotmail.com

ด้วย สพฐ.จัดทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ONLINE
เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
และรองรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
โดยปีงบประมาณ 2559 ได้กำหนดเขตเป้าหมายคือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นเขตนำร่อง

จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Template รายการข้อมูล
ดังไฟล์ที่แนบทั้งขั้นพื้นฐานและ ปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลการประเมินภายในของสถานศึกษา
ปี 2557-2559 ส่งกลับภายในวันที่ 20 ก.ย.2559 ที่เมล์
chotkaewsansuk@hotmail.com
แบบกรอกข้อมูล

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
2 ก.ย.2559)

Dowload สื่อ Hello English file 1 / file 2 / file 3 / file 4 / file 5

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
31 ส.ค.2559)

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน รายงานข้อมูล DLTV และ DLIT ออนไลน์
แบบรายงาน
DLTV รายงานเฉพาะโรงเรียนที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส่วนแบบรายงงาน
DLIT รายงานทุกโรงเรียน
แบบรายงาน

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
31 ส.ค.2559)

รายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
ระดับศึกษาธิการ ภาค ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
29 ส.ค.2559)

การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
(
15 ส.ค.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
ทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน
 
(ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) ในครั้งที่ ๒  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙
โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail - nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
15 ส.ค.2559)

การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ และการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(
14 มิ.ย.2559)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  
รายละเอียด/ใบสมัคร

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(
13 มิ.ย.2559)

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016 )
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
(
8 มิ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

แจ้งโรงเรียน ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ทำการทดสอบนักเรียนทุกคน ๑๐๐ %
ยกเว้น เด็ก LD  เมื่อทดสอบแล้วทำการรายงานทางระบบ e-MES  
และรายงานตามแบบรายงานของสพปฺ.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทางอีเมลล์
nomsod _2502@hotmail.com    ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

/ เครื่องมือ / แบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
4 มิ.ย.2559)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
(
3 มิ.ย.2559)

เรื่องแจ้งสถานศึกษา / นโยบายการสอนคิดในใจ / การแข่งขันทักษะภาษาไทย
/ รายงานการอ่านการเขียน ป.1-6

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
(
1 มิ.ย.2559)

ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

 

Download

 

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Classroom language / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย
: การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์
: การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 /
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) /

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว / แบบฝึกคิดในใจ ระดับ 1-5 / แบบฝึกการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขฯ
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด


 

ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1
บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com