I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 16/01/60

 

 

แนะนำเว็บ  DLIT.ac.th  / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงส์ภู่

 (16 ม.ค.2560)
   

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ครั้งที่
20 รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

 (13 ม.ค.2560)

nomsod _2502@hotmail.com

ประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2560 รายละเอียด

 

อำนวย  เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
12 ม.ค.2560) 

 การดำเนินงานเรื่องการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณ และการคิดเลขเร็ว
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี หนังสือราชการ
/ ดาวน์โหลดเอกสาร(เวทคณิต) /

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว / แบบฝึกคิดในใจ ระดับ 1-5 / แบบฝึกการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขฯ   /แบบรายงาน (กำลังดำเนินการ จะให้รายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560)  

บุญโชติ แก้วแสนสุข

(28 ธ.ค.2559)

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๓๒/๔๙๒๔ ลงวันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
   ๑.วีดิทัศน์การใช้งานระบบสถานศึกษา

   ๒. คู่มือ sar online สถานศึกษา
   ๓.
แบบบันทึกข้อมูล ระดับปฐมวัย และ พื้นฐาน (ต้องได้รับ password จากเขตก่อน)

 

กชกร นิ่มแสง
 (
27 ธ.ค.2559)
   

             ด้วย สพฐ.มีนโยบายให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกคนและวางแผน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
  จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ
วางแผนดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนที่เปิดสอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม
ข้อมูลนักเรียนพิการที่ได้จากการคัดกรองครั้งนี้ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ
SET ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 27 ม.ค.2560 ที่
http://106.0.176.62/specialbasic  พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล
หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ
SET ของโรงเรียนภายในวันที่  31 ม.ค.2560
 รายละเอียดเพิ่มเติม

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(
23 พ.ย.2559)

แบบรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน) 
download

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
14 พ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน (ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) 

โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail :  nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ

ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เครื่องมือ / แบบรายงาน  

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
5 ต.ค.2559)

ประชาสัมพันธ์
-สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English
  download
-คำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกป้ายสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน download
 -สัมมนาผู้บริหารEPMโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ download

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 ( 25 ก.ย.2559 )

supa767134@gmail.com

           แจ้งทุกโรงเรียนที่สอบอ่าน เขียน ป.1 ทุกโรงเรียน ให้กรอกคะแนนผลสอบดังไฟล์

ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ให้กรอกตามรายชื่อของโรงเรียนโดยเลือก sheet ตามกลุ่ม (อำเภอเมือง
บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ เอกชน และกลุ่ม วัดโสธร สาธิตท้องถิ่น)
สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มให้พิมพ์ชื่อต่อลงมาจากคนสุดท้าย   กรณีนักเรียนรายชื่อหายไป
ให้พิมพ์แทรกในโรงเรียนมาได้เลย  อย่าลืมนักเรียนที่ขาดสอบให้ว่างไว้ ตรวจทาน
การกรอกคะแนนให้ถูกต้อง ก่อนส่งกลับที่ supa767134@gmail.com   ภายในวันที่  29 ก.ย.59

แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
21 ก.ย.2559)
iamnuay@hotmail.com

ด้วย สพฐ จะสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-500 คน) ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยโทรทัศน์ทางไกล
(DLTV) เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบสำรวจข้อมูลภายในวันที่
26 กันยายน นี้
แบบสำรวจข้อมูล (word)  / แบบสำรวจข้อมูล (PDF) 

 

บุญโชติ แก้วแสนสุข
(
17 ก.ย.2559) chotkaewsansuk@hotmail.com

ด้วย สพฐ.จัดทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ONLINE
เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
และรองรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
โดยปีงบประมาณ 2559 ได้กำหนดเขตเป้าหมายคือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นเขตนำร่อง

          จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Template รายการข้อมูล
ดังไฟล์ที่แนบทั้งขั้นพื้นฐานและ ปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลการประเมินภายในของสถานศึกษา
ปี 2557-2559 ส่งกลับภายในวันที่ 20 ก.ย.2559 ที่เมล์
chotkaewsansuk@hotmail.com
แบบกรอกข้อมูล

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
2  ก.ย.2559)

Dowload สื่อ Hello English   file 1 / file 2 / file 3 / file 4 / file 5

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
31 ส.ค.2559)

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน รายงานข้อมูล DLTV และ DLIT ออนไลน์ 
แบบรายงาน
DLTV รายงานเฉพาะโรงเรียนที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส่วนแบบรายงงาน
DLIT รายงานทุกโรงเรียน  
แบบรายงาน

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
31 ส.ค.2559)

รายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
ระดับศึกษาธิการ ภาค ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
29 ส.ค.2559)

การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
15 ส.ค.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
ทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน
 
(ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) ในครั้งที่ ๒  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙
โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail - nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
15 ส.ค.2559)

การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ และการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
14 มิ.ย.2559)

            ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  
 รายละเอียด/ใบสมัคร

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
13 มิ.ย.2559)

ขอเชิญร่วมงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016 ) ”
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
8 มิ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

              แจ้งโรงเรียน ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ทำการทดสอบนักเรียนทุกคน ๑๐๐ %
ยกเว้น เด็ก LD  เมื่อทดสอบแล้วทำการรายงานทางระบบ e-MES  
และรายงานตามแบบรายงานของสพปฺ.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทางอีเมลล์
nomsod _2502@hotmail.com    ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

/ เครื่องมือ / แบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (
4 มิ.ย.2559)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
3 มิ.ย.2559)

              เรื่องแจ้งสถานศึกษา / นโยบายการสอนคิดในใจ / การแข่งขันทักษะภาษาไทย
/ รายงานการอ่านการเขียน ป.1-6 

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
1 มิ.ย.2559)

      ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
28 มี.ค.2559)
shasinatho@hotmail.com

              ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  กำหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
  โดยกำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในวันที่ ๒๑
๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒
  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ม.ราชภัฎราชนครินทร์ 
อำเภอเมือง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
             ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (๕๐ %)
ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามจำนวนที่กำหนด 
โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๙
  มีนาคม ๒๕๕๙ ไปยัง  shasinatho@hotmail.com
แบบตอบรับ / รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้าอบรม

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
24 มี.ค.2559)

      มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
21 มี.ค.2559)

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ, แสมขาววิทยาคาร, บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐
             สุเหร่าดารุลนาอีม
, บ้านปลายคลอง ๒๐, วัดบางสาย

             ขอเชิญครูผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (
Open Approach) ประชุม วันที่ 23 มี.ค.2559
สพป.ฉช.เขต
1 หนังสือราชการ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
16 มี.ค.2559)

      ประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2016”
รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 ( 9 มี.ค.2559 )

supa767134@gmail.com

เฉลยข้อสอบ NT ป.3  ดาวน์โหลด
ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง

 

สกุลพร ทองไพจิตร

 (  9 มี.ค.2559)

nomsod_2502@hotmail.com

แบบทดสอบการอ่าน การเขียน ป.1  ดาวน์โหลด ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง
แบบกรอกข้อมูล   ดาวน์โหลด
และส่งทาง
e-mail: nomsod_2502@hotmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559  

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (8 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

แบบกรอกข้อมูลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด (ปรับปรุงใหม่)
ส่งทาง e-mail:
supa767134@gmail.com ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่ดาวน์โหลดไปก่อน ใน sheetสรุป ไม่คำนวณค่าเฉลี่ยให้ดาวน์โหลดใหม่ครับ

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (7 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คู่มือการจัดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
29 ก.พ.2559)
kmcha1@hotmail.com
ข้อมูล PLD
รร.ที่ส่งแล้ว

      ด้วย สพป.ฉช. เขต 1  จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ PLD Model
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อรายงานผลการคำนวณต้นทุน
ผลผลิตในภาพรวมของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1  และเป็นรายโรงเรียน  ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มวิชาการ ระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน ในการนี้ขอให้โรงเรียน
กรอกข้อมูลส่งไปที่
e-mail:  kmcha1@hotmail.com  ภายในวันที่  15  มีนาคม  2559

Download แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
25 ก.พ.2559)

สพฐ.ขอความร่วมมือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรฯ ตอบแบบสอบถามออนไลน์

เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนะครับ  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

สรุปผลคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข 1 ก.พ.59)  Download

 

Download

 

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:

    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์
:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 /
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) /

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว / แบบฝึกคิดในใจ ระดับ 1-5 / แบบฝึกการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขฯ
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com