sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

ปรับปรุงล่าสุด 17/04/57

 

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล PLD ส่งด่วนนะครับ รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้วDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(17 เม.ย. 2557)

ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(11 เม.ย. 2557)

ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด

(10 เม.ย. 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ วันที่
21-22 เมษายน 2557 และ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่
23-24 เมษายน 2557 โดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนฤมล ชัยพรม โทร.
08 8220 7133
แบบตอบรับเข้ารับการอบรม Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สมศักดิ์ จุมณี
(
9 เม.ย. 2557)

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
               ขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report
: SAR) ปีการศึกษา 2556  ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
เมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ขอให้ส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม
ภายในวันที่
30 เมษายน 2557
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

นราภรณ์ สุดใจ
กลุ่มนโยบายและแผน

(9 เม.ย. 2557)

ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ตามโครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ระยะที่ 1
, 2 และงบเพิ่มเติมจาก สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ( นโยบาย สพฐ.) :
ช่วงระยะเวลาระหว่าง 15 มี.ค.-15 พ.ค.2557)
รายยละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

กชกร นิ่มแสง
(
9 เม.ย. 2557)

ด้วยสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร่วมกับ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (
A.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 27  เมษายน 2557
ณ ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ศูนย์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
ค่าอบรม 2,800 บาท (ไม่ผูกพันงบประมาณส่วนกลาง) สนใจติดต่อสอบถาม    
รายละเอียดได้ที่
 ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
โทร.093
1340220 หรือ อ.ขวัญเรือน   ลพมรกต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ดาวน์โหลดใบสมัคร Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(31 มี.ค. 2557)

โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอด จะทำการวัดความรู้ความสามารถและเจตคติความเป็นครู
ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.
3 คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
วันที่
4 เมษายน 2557 ณ อาคาร 3 โรงเรียนวัดดอนทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการสอบ
รายชื่อครูและห้องสอบ
คณิตศาสตร์ // ภาษาไทย // วิทยาศาสตร์ // ภาษาอังกฤษ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(19 มี.ค. 2557)
kmcha1@hotmail.com

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อจัดทำโครงการ PLD แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล
ในไฟล์
Excel แล้วส่งทาง e-mail : kmcha1@hotmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel // รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(19 มี.ค. 2557)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(
19 มี.ค. 2557)

       1. การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
หนังสือราชการ
2. โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ปี 2557 หนังสือราชการ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

กชกร นิ่มแสง
(6 มี.ค. 2557)

       ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมเพื่อให้ดำเนินการกรอกข้อมูล IEP
ของคนพิการเรียนร่วม ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามที่สถานศึกษาได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุน
คูปองการศึกษาไว้กับศูนย์การพิเศษ โดยให้กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบบริหาร
การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ ภายในวันที่
 ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ สามารถขอคำแนะนำได้จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ อ.ชาญณรงค์
  จุนเจือวงศ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๐๓๒๑๑
(รายละเอียดแจ้งไว้ในช่องรับหนังสือแล้ว)
หนังสือราชการ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

กชกร นิ่มแสง
(6 มี.ค. 2557)

       ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความสูงชั้นสูง (
A.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 27  เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 ค่าอบรม 2,800 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ฉัตรชัย
  ประภัศร โทร.093 - 1340220

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(
4 มี.ค. 2557)
aum_ote@hotmail.com

ด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จะดำเนินโครงการพัฒนาครูแบบต่อยอด ๔ กลุ่มสาระ
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ป.๖ ภาษาไทย ป.๓ วิทยาศาสตร์ ม.๑
-๓ และภาษาอังกฤษ ม.๑-
(เฉพาะครูผู้สอนที่จะสอนกลุ่มสาระดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เท่านั้น)

จึงขอให้โรงเรียนส่งชื่อครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ทางอีเมล์
aum_ote@hotmail.com
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ แบบสำรวจข้อมูล

สกุลพร ทองไพจิตร
(24 ก.พ. 2557)
nomsod_2502@hotmail.com

       โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ ในระดับชั้น ป. ๑   และ
ได้กำหนดการตรวจสอบและ คัดกรอง (
Scan) วัดความสามารถการอ่าน และความเข้าใจ
การอ่าน พร้อมกันในวันที่
  มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ  
โดยให้ รายงานผลการสอบนักเรียนชั้น ป. ๓ และ ป.๖ ตามแนวทาง Triple A  (ระบบจุดเน้น)
ส่วนการรายงานผลการสอบนักเรียนชั้น ป.๑
-๖ ให้รายงานผลเป็นไฟล์ Excel ส่งไฟล์ข้อมูล
ไปยัง
e-mail :
nomsod_2502@hotmail.com ภายในวันที่   มีนาคม  ๒๕๕๗ หนังสือราชการ
//
คู่มือ ป.๓ // คู่มือ ป.๖ // เอกสารบรรยาย ป.๓และ๖ // คู่มือ ป.๑- // คู่มือ ป.๔ //
คู่มือ ป,๕ // แบบบันทึกข้อมูล ป.๑-๖ (V.57.03.03)

สำนักเทคโนฯสพฐ.
(
18 ก.พ. 2557)

ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานส่งเสริมการผลิตสื่อฯ ของ สทร.
ในปี
2557 ไปยังผู้สนใจด้วย รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(3 ก.พ. 2557)

ม.บูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครั้งที่
8 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
sornor.pichai@gmail.com

(26 ม.ค. 2557)

เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ (ทดเวลาเรียน)
วันที่
31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา หนังสือราชการ // รายชื่อโรงเรียน

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(14 ม.ค. 2557)

แก้ไข ข้อสอบ Pre O-Net วิทย์ ป.6 และ เฉลยข้อกสาสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
รายละเอียด1 // รายละเอียด2

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(3 ม.ค. 2557)

เอกสารการประชุมการเตรียมการทดสอบ O-NET และ NT
Download
เอกสาร O-NET // เอกสาร NT

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

(2 ม.ค. 2557)

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และแก้ไขข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(17 ธ.ค. 2556)

ข่าวประชาสัมพันธ์..การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเเบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมี
(หมดเขต 15 มกราคม 2557) รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

(16 ธ.ค. 2556)

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
ดาวน์โหลดแผนบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ นะครับ

พิชัย เอี่ยมสอาด
sornor.pichai@gmail.com

(12 ธ.ค. 2556)

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นป4
,ป5,ม.1และม.2(ทดเวลาเรียน)" สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ส่งข้อมูลทาง e-mail ไปที่ sornor.pichai@gmail.com ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 2556 (อย่าส่งไป e-mail อื่นนะครับ)
หนังสือราชการ // แบสำรวจข้อมูล // กระบวนการพัฒนา // รายชื่อโรงเรียน

สกุลพร ทองไพจิตร

(25 พ.ย. 2556)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จะวัดความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1,2,4
และ ป.5 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และให้รายงานผลการสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ทาง e-mail : kmcha1@hotmail.com
: ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูล //
// โรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

ทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์

(12 พ.ย. 2556)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.(เลขที่ศธ04007.09/3178 ลว. 1 พ.ย. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้โรงเรียน
ที่จัดการเรียนร่วม ตั้งแต่
1 ตุลาคม2556-31มีนาคม2557
และปรับค่าจ้างให้เป็นเดือนละ
9,000  บาท(เก้าพันบาท)

ทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์

(6 พ.ย. 2556)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
การแจ้งเรื่องด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๓๒ /๓๘๕๑ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ซึ่งสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมได้จัดทำ
IEP และจะใช้ระบบใหม่โดยขอรับโปรแกรม
และไฟล์ข้อมูลได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป (รายละเอียดแจ้งไว้ในช่องรับหนังสือแล้ว)

ทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์

(6 พ.ย. 2556)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ๖๐ โรงเรียน
การแจ้งเรื่องด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๓๒ /๓๘๕๐ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ตามระดับการศึกษา ซึ่งจะเข้ามารวมสรุปในงาน
กลยุทธ์ที่สพฐ.จะมาติดตามงานที่เขตพื้นที่ โดยให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินกระบวน
การคิดของนักเรียนร้อยละ ๙๐ ๑๐๐ ได้รายงานมายังสพป.ฉช.เขต ๑
ภายในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (รายละเอียดแจ้งไว้ในช่องรับหนังสือแล้ว)

พิชัย เอี่ยมสอาด

(28 ต.ค. 2556)

การแข่งขันและประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3
โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
โดยชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่
7 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

(24 ต.ค. 2556)

แจ้งการประชุม
1.โครงการปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม
เมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 สพป.ฉะเชิงเทรา
2. การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมชั้น 4
อาคารยอห์นแมรี่โรงเรียนเซนหลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. การคิดวิเคราะห์สู่กระบวนการเรียนรู้ โดยประชุมผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนเซนหลุยส์
4. การแสดงมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์นักเรียนเนื่องในงานนมัสการพระพุทธโสธร
และงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๖
รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงศึกษาธิการ

(18 ต.ค. 2556)

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวด สื่อการสอน อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ในงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่

(17 ต.ค. 2556)

ประชาสัมพันธ์....โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียน
การสอนในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี"
รายละเอียดเพิ่มเติม

ณรงค์ น้อยจินดา

(16 ต.ค. 2556)

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ผ่านระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2556 ตามหนังสือที่ ศธ 04032/3295 ลงวันที่ 16 กันยายน 255
6 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด

(2 ต.ค. 2556)

ลิขสิทธิ์หนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สมศักดิ์ จุมณี

(20 ก.ย. 2556)

ขอให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
หากโรงเรียนของท่านได้รับแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.แล้ว
ขอความกรุณาให้ช่วยรายงานผลไปที่ สพป.ฉช.เขต๑โดยด่วน ให้ถ่ายเอกสารเฉพาะ
หน้าที่เป็นตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย
 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างละ ๑ ฉบับเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายเอกสารหมดทั้งเล่ม)
และอย่าลืมเขียนชื่อโรงเรียนด้วย

กลุ่มนิเทศ

(16 ก.ย. 2556)

ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (กลุ่มส่งเสริม) ครั้งที่ 63

dload.jpg

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย
: การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์
: การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ:
5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

 

 

acade.jpg

ภรอำภา สุขผึ้ง

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com