I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 15/06/59

 

 

แนะนำเว็บ  DLIT.ac.th  / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
14 มิ.ย.2559)

            ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  
 รายละเอียด/ใบสมัคร

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
13 มิ.ย.2559)

ขอเชิญร่วมงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016 ) ”
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
8 มิ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

              แจ้งโรงเรียน ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ทำการทดสอบนักเรียนทุกคน ๑๐๐ %
ยกเว้น เด็ก LD  เมื่อทดสอบแล้วทำการรายงานทางระบบ e-MES  
และรายงานตามแบบรายงานของสพปฺ.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทางอีเมลล์
nomsod _2502@hotmail.com    ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

/ เครื่องมือ / แบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (
4 มิ.ย.2559)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
3 มิ.ย.2559)

              เรื่องแจ้งสถานศึกษา / นโยบายการสอนคิดในใจ / การแข่งขันทักษะภาษาไทย
/ รายงานการอ่านการเขียน ป.1-6 

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
1 มิ.ย.2559)

      ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
28 มี.ค.2559)
shasinatho@hotmail.com

              ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  กำหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
  โดยกำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
“การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในวันที่ ๒๑
– ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒
  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ม.ราชภัฎราชนครินทร์ 
อำเภอเมือง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
             ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (๕๐ %)
ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามจำนวนที่กำหนด 
โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๙
  มีนาคม ๒๕๕๙ ไปยัง  shasinatho@hotmail.com
แบบตอบรับ / รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้าอบรม

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
24 มี.ค.2559)

      มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
21 มี.ค.2559)

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ, แสมขาววิทยาคาร, บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐
             สุเหร่าดารุลนาอีม
, บ้านปลายคลอง ๒๐, วัดบางสาย

             ขอเชิญครูผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (
Open Approach) ประชุม วันที่ 23 มี.ค.2559
ณ สพป.ฉช.เขต
1 หนังสือราชการ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
16 มี.ค.2559)

      ประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2016”
รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 ( 9 มี.ค.2559 )

supa767134@gmail.com

เฉลยข้อสอบ NT ป.3  ดาวน์โหลด
ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง

 

สกุลพร ทองไพจิตร

 (  9 มี.ค.2559)

nomsod_2502@hotmail.com

แบบทดสอบการอ่าน การเขียน ป.1  ดาวน์โหลด ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง
แบบกรอกข้อมูล   ดาวน์โหลด
และส่งทาง
e-mail: nomsod_2502@hotmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559  

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (8 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

แบบกรอกข้อมูลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด (ปรับปรุงใหม่)
ส่งทาง e-mail:
supa767134@gmail.com ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่ดาวน์โหลดไปก่อน ใน sheetสรุป ไม่คำนวณค่าเฉลี่ยให้ดาวน์โหลดใหม่ครับ

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (7 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คู่มือการจัดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
29 ก.พ.2559)
kmcha1@hotmail.com
ข้อมูล PLD
รร.ที่ส่งแล้ว

      ด้วย สพป.ฉช. เขต 1  จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ PLD Model
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อรายงานผลการคำนวณต้นทุน
ผลผลิตในภาพรวมของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1  และเป็นรายโรงเรียน  ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มวิชาการ ระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน ในการนี้ขอให้โรงเรียน
กรอกข้อมูลส่งไปที่
e-mail:  kmcha1@hotmail.com  ภายในวันที่  15  มีนาคม  2559

Download แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
25 ก.พ.2559)

สพฐ.ขอความร่วมมือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรฯ ตอบแบบสอบถามออนไลน์

เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนะครับ  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (25 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

สพฐ.ส่งแก้ไขข้อสอบกลางเพิ่มเติม ดังนี้
       1.  เรื่องเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ทั้ง 3 ฉบับ
ให้ยึดเกณฑ์การให้คะแนนตามคำชี้แจง

       2. ข้อสอบกลางวิชาภาษาไทยชั้น ม. 2 ในโครงสร้างและเฉลยในฉบับที่ 1
หัวกระดาษเขียนว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 นั้น ให้แก้ไขเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส่วนคำตอบนั้นถูกต้องแล้ว

กชกร นิ่มแสง
 (
24 ก.พ.2559)

ดาวน์โหลด เอกสารการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เอกสาร / logbook

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (23 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 Download

Password ที่ใช้ในการเปิดดูข้อสอบจะแจ้งทาง line ผู้บริหาร นะครับ

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (22 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (29 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกท่าน

        ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ O -NET ขอให้พิจารณาทบทวนดังนี้ เนื่องจากกรรมการกลาง สทศ กำหนดให้ 3ห้อง ต่อ 1 คน โดยไม่ปัดเศษ  และกรรมการรับส่งข้อสอบให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ทำหน้าที่ จึงขอตัดรายการคณะกรรมการรับส่ง - ข้อสอบออก
          ดังนั้นจึงขอปรับแก้ไขรายนามคณะกรรมการใหม่ดังนี้

 1. หัวหน้าสนามสอบ ต้องไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 2. กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ต้องไม่ใช่โรงเรียนที่มาสอบสนามนั้น

 3. กรรมการกลางให้ 3 ห้อง ต่อ 1 คน หารเหลือเศษปัดทิ้งไม่ปัดขึ้น กรณีไม่ถึง 3 ห้อง หัวหน้าสนามสอบทำหน้าที่กรรมการกลาง

 4. ผู้ที่รับส่งข้อสอบจากเขต คือตำแหน่งตัวแทนศูนย์สอบ

 5. ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน เจ้าหน้าที่จัดสนามสอบ ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 6. รายชื่อบุคลแต่ละตำแหน่งแต่ละระดับชั้นไม่ให้ซ้ำคนกัน จะเบิกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

           ทั้งนี้ขอความกรุณาปรับเปลี่ยนลงชื่อให้ครบทุกตำแหน่งและส่งรายชื่อได้ถึงวันที่ 2 ก.พ.59

ขออภัยมา ณ ที่นี้ Download

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและประธานสนามสอบทุกท่าน
       ตามที่แจ้งร่างกรอบรายชื่อกรรมการสนามสอบ
O-net 2558 ให้ท่านประสานงานดำเนินการ
ความแจ้งแล้วนั้น โดยไม่มีการปัดเศษ และกรณีที่มีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้อง ให้หัวหน้าสนามสอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางด้วย จึงเรียนมาเพื่อปรับลดคณะกรรมการกลางดังนี้
 รายละเอียด

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

สรุปผลคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข 1 ก.พ.59)  Download

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (26 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่องที่ 1 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิด Web  Application สำหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว
ขอให้โรงเรียนไปดำเนินการทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้
รหัส
username และ password เดิม  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

1.กรณีที่โรงเรียนมีข้อมูลอยู่แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

2.กรณีที่โรงเรียนไม่มีข้อมูลนักเรียนให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

3.เนื่องจากหากไม่มีข้อมูลนักเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษาจะไม่มีการสำรองกระดาษคำตอบสำหรับโรงเรียนที่ไม่กรอกข้อมูลในปีนี้

4. สำหรับรหัสโรงเรียนสามารถใช้รหัสเดิมที่ใช้ตอนสอบ NT57 ได้เลย

เรื่องที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการประเมินผลการอ่านเขียนนักเรียน ป.1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่องที่ 3  เชิญผู้บริหารขยายโอกาสทุกโรงเรียนและโรงเรียนประถม 16 โรงเรียนเข้าประชุมที่ สพป.ฉช เขต 1 วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น.

         รายชื่อโรงเรียน  1. วัดบึงทองหลาง 2. วัดคลองเจ้า 3.สุเหร่าคลอง 20 4. วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
5.แพร่งพิทยาภูมิ
  6.วัดใหม่ประเวศ  7.วัดกลางราษฎร์บำรุง 8.บึงเทพย 9. วัดบน

10. วัดราษฎร์บำรุงศักดิ 11.วัดดอนทราย 12. บึงสิงโต 13.วัดสุวรรณเตมีย์ 14. บ้านเกาะดอน

15. วัดนิโคธาราม 16.บ้านปลายคลอง 20

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (11 ม.ค. 2559)

ขอเชิญร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ  2559 สมัคภายในวันที่ 18 ม.ค. 2559 รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

 (11 ม.ค. 2559)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 5 (มกราคม)
ให้โรงเรียนทดสอบการอ่านการเขียน รายงานผลทางรระบบ
E-MES
และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com  
ภายใน 
25 มกราคม  2559
 รายละเอียด / เครื่องมือ / แบบบันทึกข้อมูล  

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (5 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

         ตามที่ สพป.ฉช.เขต 1ให้มีการสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 
และ ม.3 นั้น สพป.ฉช.เขต 1ได้คำนวณค่าจุดตัดคะแนนทั้ง  5 รายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายการที่แนบมานี้ และให้โรงเรียนส่งเอกสารตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และบันทึกการดำเนินงาน ฯ 

ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ตรวจสอบข้อมูล O-NET ที่ เว็บไซต์ สทศ. ด้วย 
รายชื่อโรงเรียน
 
  สทศ.แจ้งให้โรงเรียน

           1.ที่มีรายชื่อนักเรียนผิด เลขประชาชนผิด เตรียมหลักฐาน สำเนาถูกต้องให้นักเรียนถือไป
ยื่นให้กรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบในวันสอบ ไม่ต้องเข้าแก้ไขในระบบ

            2. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนย้าย เข้า -ออก เข้าแก้ไขข้อมูลในระบบระหว่าง
วันที่
5-15 มกราคม 2559 ในระบบ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (22 ธ.ค.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           สพฐ.แจ้งขยายเวลาในการกรอกแบบประเมิน DLTV ถึง 15 มกราคม 2559
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน ดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียด

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (22 ธ.ค.2558)

supa767134@gmail.com

แก้ไขคำชี้แจง Pre O-net 2558
           คำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 28 ธ.ค. 58 ให้ส่งเฉพาะตาราง Excel คะแนน 5 รายวิชา
ชั้น ป.6 และ ม.3 ส่วนการวิเคราะห์ ตาราง 1 และตาราง 2 ให้รอผลรายงานการวิเคราะห์
จาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ก่อน
  คาดว่าจะแจ้งผลได้ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2559 เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ระดับเขต แล้วจึงดำเนินการต่อไป
 

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (18 ธ.ค.2558)

แบบสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559 ภายใน 25 ธ.ค. 2558

กรอกแบบสำรวจ

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (18 ธ.ค.2558)

sornor.pijchai@gmail.com

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education
ปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ English Bilingual Education ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติฯ และกรอกใบสมัครส่ง sornor.pijchai@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
เกณฑ์คุณสมบัติ / ใบสมัคร

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ
 (15 ธ.ค.2558)

รับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หนังสือราชการ / เกณฑ์การคัดเลือก / ใบสมัคร

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (11 ธ.ค.2558)

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการออกอากาศโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 (
O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV  
หนังสืราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / ตารางการออกอากาศ 

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (30 พ.ย.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)
ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.         ผู้บริหารประเมินครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน คู่มือการประเมิน

2.         ครูผู้สอนทุกคนประเมินตนเองทางเว็บไซต์ด้วย คู่มือการประเมิน

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (25 พ.ย.2558)

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV
 ตารางออกอากาศ

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (23 พ.ย.2558)

ดาวน์โหลด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

 Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (12 พ.ย.2558)

การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (11 พ.ย.2558)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ download

 

สกุลพร ทองไพจิตร

 (8 พ.ย.2558)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 4 (พฤศจิกายน)
ให้โรงเรียนมีคำสั่งการทดสอบการอ่านการเขียน โดยสลับกรรมการทดสอบ
รายงานผลทางรระบบ
E-MES และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com   ภายใน
วันที่
25 พฤศจิกายน  2558
 รายละเอียด / หนังสือราชการ / แบบบันทึกข้อมูล  

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (26 ส.ค.2558)

โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS

 ทุกโรงเรียนสามารถดูย้อนหลังอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS
วันที่
23 กค 58
 ได้ที่ http://210.246.189.120   และเข้าโปรแกรมโดยใช้ username  
และ password  ส่งให้แล้วทาง e-mail ของทุกโรงเรียน
 แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2558

 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรหัสผ่าน ติดต่อ อ.รัชพล  บูรณะสรรพสิทธิ์
091-1416936  

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (21 ส.ค.2558)

เรียน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ DLIT ทั้ง 2 รุ่น  ระหว่างวันที่ 18 – 21 ส.ค. 2558
ณ โรงแรมซันธารา  ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูล รายงานผลต่อ สพฐ. คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 ส.ค.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
3 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 รายละเอียด / คำชี้แจงเพิ่มเติม / แบบบันทึกข้อมูล (แก้ไข)

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (10 ส.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต  1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามนโยบาย สพฐ. จำนวน 2 รุ่น  คือ
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 18
– 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

จึงขอให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ตามจำนวน และระยะเวลาที่กำหนด
หนังสือราชการ
 
/ จำนวนครูที่เข้ารับการอบรมรายโรง
ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์
 รุ่นที่ 1 /  รุ่นที่2
รายชื่อครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว รุ่นที่ 1/ รุ่นที่ 2

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ

 (4 ส.ค.2558)

การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (1 ส.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน  ประจำปี 2558 รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (22 ก.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ระยะที่ ๑ รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (28 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร “โรงเรียนใช้ผลการวิจัย  ” รายละเอียด

 

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (22 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 เว็บไซต์ /  รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (20 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด  ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
ในโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี”
 รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (19 มิ.ย.2558)

สพฐ. แจ้งว่า  บ.ทิชชิ่งทอยส์  ขยายเวลาตอบปัญหาอาเซียน ถึง 30  มิถุนายน 2558
โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามเว็บนี้ครับ    www.es-ilc.org  /
 รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (13 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAYCประเทศไทย รายละเอียด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (11 มิ.ย.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
1 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25มิถุนายน 2558
 รายละเอียด ปรับปรุงใหม่ 15/06/58

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (7 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม
"สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน"
 รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (5 มิ.ย.2558)

สพฐ.  ส่งประกาศ สพฐ.เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯทราบ รายละเอียด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (27 พ.ค.2558)

การแข่งขันทักษะ และความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับครู และนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หนังสือราชการ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (26 พ.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เชิญชวนครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งสื่อ
/เทคนิควิธี  หรือนวัตกรรม ที่เป็น Best Practice เข้าร่วมประกวด
ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (25 พ.ค.2558)

เรื่อง   การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

            กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                 ด้วย สพฐ.จะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program/
Mini English Program)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งแสดง
ความจำนง (ตามแบบแสดงความจำนง)  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
 ใบสมัคร

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (14 พ.ค.2558)

รายชื่อครูสอบความสาม​ารถภาษาอังกฤษ CEFR 
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 พ.ค.2558)

การอบรมปฏิบัติการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ระหว่างวันที่
23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล ฯ
 หนังสือราชการ

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (1 พ.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ
(PISA) ครูผู้สอนภาษาไทย ม.ต้น ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2558
ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ( นำคอมพิวเตอร์ Note Book มาด้วย )
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

 (29  เม.ย.2558)

กำหนดการอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.
6 และ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ระหว่างวันที่
11-13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 หนังสือราชการ /  รายชื่อครูคณิตศาสตร์ / รายชื่อครูภาษาอังกฤษ

 

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (24 เม.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ “ WRG Thailand Championship 2015 ”
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (17 เม.ย. 2558)

ประกาศผลการสอบ NT ป.๓ /เปรียบเทียบผลสอบ NT สพป.ฉช.เขต 1(แก้ไข)
       ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ
NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เสร็จแล้ว ได้ประกาศผลสอบเพื่อให้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ดังนี้

๑. โรงเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ทางเว็บไซด์  ทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
โดยใช้
username และ password  ที่โรงเรียนใช้ในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สำหรับพิมพ์ ลงบนกระดาษคำตอบ
NT ป.๓   / ไฟล์รหัสผ่าน  

(ไฟล์ excel ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ โปรดดูรหัสผ่านในหนังสือราชการ เมื่อ 12 มกราคม 2558 )

๒.  นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบรายบุคคลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์

http://juno.tks.co.th/OBECStudent/Account/Login
โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของตนเข้าดูผลสอบ

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (16 เม.ย.2558)

กำหนดการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด / คู่มือการสอบ

 

สมศักดิ์ จุมณี
 (10 เม.ย.2558)

                ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 
ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
จึงขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายงานประจำปี (
SAR) ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนละ 1 เล่ม
ภายในวันที่
30 เมษายน 2558  
เพื่อสรุปรายงาน ผอ.สพป.ฉช.เขต 1 และ สพฐ.ต่อไป

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (2  เม.ย.2558)

เรื่องแจ้งโรงเรียน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
2. ขอเชิญร่วมโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 35”
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
   รายละเอียดทั้งหมด

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา

 (31 มี.ค.2558)

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมจันทรุปราคาเต็มดวง รายละเอียด  

 

ธนาธิป ธรรมรักษา
 (26 มี.ค.2558)

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (16 มี.ค.2558)

 ผลการทดสอบแห่งชาติปีการศึกษา 2557 (O-NET) รายละเอียด   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (15 มี.ค.2558)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
รายละเอียดแนบท้ายการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 12 ก.พ. 2558
การลงผลการสอบธรรมศึกษา ในช่องหมายเหตุของ ปพ.1

เมื่อสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทำทะเบียนผู้เรียน และส่งผู้เรียนเข้าสอบธรรม
ศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก
  และให้บันทึกผลการสอบเฉพาะผู้เรียนที่สอบได้
ลงใน ปพ.1 ในช่องหมายเหตุว่า
“สอบได้ธรรมศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก 
ในปีการศึกษาที่สอบได้
  ตามบันทึกที่ ศธ 04010/344 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550”

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (12 มี.ค.2558)

สพฐ.รับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษาด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจัดส่งเอกสาร
เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งประกาศและรายละเอียดการรับสมัครมาให้
โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์เข้ารับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ด้านต่างๆ สูงขึ้น รายละเอียด 

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (4 มี.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยะฐานะ  รายละเอียด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

 แก้ไขแบบทดสอบกลาง รายละเอียด(เพิ่มเติม) 

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ NT  ดาวน์โหลด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (24 ก.พ. 2558)

narongboo@hotmail.com

 การทดสอบปลายปี โดยใช้ข้อสอบกลาง ให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการสอบ และหลังการสอบ

ให้รายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมต่อไปนี้ (ยกเลิกโปรแกรมรายงานในแผ่น CD)
โดยส่งทาง
e- mail  : narongboo@hotmail.com   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
 คู่มือการสอบ 
/ โปรแกรมมรายงานผลการสอบ

 

กลุ่มนิเทศฯ
 (21 ก.พ. 2558)

kmcha1@hotmail.com 

โครงการ PLD Model

         ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียน ส่งข้อมูล PLD  โครงการ PLD Model
โดยส่งทางอีเมลล์ 
kmcha1@hotmail.com  ภายใน 1 มีนาคม 2558
  ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อมูล
  

 

กลุ่มนิเทศฯ
 (4 ก.พ. 2558)

      โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
          ด้วย สพป.ฉช.เขต
1 จะออกประเมินโดยการสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ภาษาไทย ป.
3 /คณิตศาสตร์ ป.6/ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ที่เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ
2557  ด้านวิธีสอน ทุกคน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
(รายชื่อครูและกำหนดการนิเทศแจ้งทางหนังสือราชการแล้ว) จึงขอให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการสอนและเตรียมจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการนิเทศ คนละ
1 คาบ
  รายละเอียดการประเมิน

 

ศศิณัฐ  หงษ์ภู่
 (24 ม.ค. 2558)

เรื่อง  ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
  ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “
Stanley  Science Project Contest” ครั้งที่ 15
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 50
,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ www.kanarat.ac.th

 

กชกร นิ่มแสง
 (16 ม.ค. 2558)

          การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งแบบตอบรับทาง
E-mail:artobec@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๕๙
ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image004.jpg

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:
    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์

ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image005.jpg

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com