I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 23/11/59

 

 

แนะนำเว็บ  DLIT.ac.th  / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
(
23 พ.ย.2559)

แบบรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน) 
download

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
14 พ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน (ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) 

โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail :  nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ

ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เครื่องมือ / แบบรายงาน  

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
5 ต.ค.2559)

ประชาสัมพันธ์
-สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English
  download
-คำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกป้ายสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน download
 -สัมมนาผู้บริหารEPMโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ download

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 ( 25 ก.ย.2559 )

supa767134@gmail.com

           แจ้งทุกโรงเรียนที่สอบอ่าน เขียน ป.1 ทุกโรงเรียน ให้กรอกคะแนนผลสอบดังไฟล์

ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ให้กรอกตามรายชื่อของโรงเรียนโดยเลือก sheet ตามกลุ่ม (อำเภอเมือง
บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ เอกชน และกลุ่ม วัดโสธร สาธิตท้องถิ่น)
สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มให้พิมพ์ชื่อต่อลงมาจากคนสุดท้าย   กรณีนักเรียนรายชื่อหายไป
ให้พิมพ์แทรกในโรงเรียนมาได้เลย  อย่าลืมนักเรียนที่ขาดสอบให้ว่างไว้ ตรวจทาน
การกรอกคะแนนให้ถูกต้อง ก่อนส่งกลับที่ supa767134@gmail.com   ภายในวันที่  29 ก.ย.59

แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
21 ก.ย.2559)
iamnuay@hotmail.com

ด้วย สพฐ จะสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-500 คน) ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยโทรทัศน์ทางไกล
(DLTV) เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบสำรวจข้อมูลภายในวันที่
26 กันยายน นี้
แบบสำรวจข้อมูล (word)  / แบบสำรวจข้อมูล (PDF) 

 

บุญโชติ แก้วแสนสุข
(
17 ก.ย.2559) chotkaewsansuk@hotmail.com

ด้วย สพฐ.จัดทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ONLINE
เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
และรองรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
โดยปีงบประมาณ 2559 ได้กำหนดเขตเป้าหมายคือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นเขตนำร่อง

          จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Template รายการข้อมูล
ดังไฟล์ที่แนบทั้งขั้นพื้นฐานและ ปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลการประเมินภายในของสถานศึกษา
ปี 2557-2559 ส่งกลับภายในวันที่ 20 ก.ย.2559 ที่เมล์
chotkaewsansuk@hotmail.com
แบบกรอกข้อมูล

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
2  ก.ย.2559)

Dowload สื่อ Hello English   file 1 / file 2 / file 3 / file 4 / file 5

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
31 ส.ค.2559)

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน รายงานข้อมูล DLTV และ DLIT ออนไลน์ 
แบบรายงาน
DLTV รายงานเฉพาะโรงเรียนที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส่วนแบบรายงงาน
DLIT รายงานทุกโรงเรียน  
แบบรายงาน

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
31 ส.ค.2559)

รายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
ระดับศึกษาธิการ ภาค ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
(
29 ส.ค.2559)

การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
15 ส.ค.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
ทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน
 
(ยกเว้นเด็ก LD ที่แจ้งไว้กับสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑) ในครั้งที่ ๒  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙
โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และรายงานผลการทดสอบ
ผ่านรายงานการประเมิน ๒ รายการคือ ๑ รายงานตามระบบ
e-MES  ๒. รายงานในแบบรายงาน
ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทาง
mail - nomsod_2502@hotmail.com    ทั้ง ๒ รายการ ให้รายงาน ภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
(
15 ส.ค.2559)

การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ และการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
14 มิ.ย.2559)

            ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  
 รายละเอียด/ใบสมัคร

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
13 มิ.ย.2559)

ขอเชิญร่วมงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016 ) ”
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
8 มิ.ย.2559)
nomsod _2502@hotmail.com    

              แจ้งโรงเรียน ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ทำการทดสอบนักเรียนทุกคน ๑๐๐ %
ยกเว้น เด็ก LD  เมื่อทดสอบแล้วทำการรายงานทางระบบ e-MES  
และรายงานตามแบบรายงานของสพปฺ.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทางอีเมลล์
nomsod _2502@hotmail.com    ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

/ เครื่องมือ / แบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (
4 มิ.ย.2559)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๙
รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (
3 มิ.ย.2559)

              เรื่องแจ้งสถานศึกษา / นโยบายการสอนคิดในใจ / การแข่งขันทักษะภาษาไทย
/ รายงานการอ่านการเขียน ป.1-6 

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
1 มิ.ย.2559)

      ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (
28 มี.ค.2559)
shasinatho@hotmail.com

              ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  กำหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
  โดยกำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในวันที่ ๒๑
๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒
  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  ม.ราชภัฎราชนครินทร์ 
อำเภอเมือง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
             ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (๕๐ %)
ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามจำนวนที่กำหนด 
โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๙
  มีนาคม ๒๕๕๙ ไปยัง  shasinatho@hotmail.com
แบบตอบรับ / รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้าอบรม

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ
 (
24 มี.ค.2559)

      มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
21 มี.ค.2559)

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ, แสมขาววิทยาคาร, บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐
             สุเหร่าดารุลนาอีม
, บ้านปลายคลอง ๒๐, วัดบางสาย

             ขอเชิญครูผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (
Open Approach) ประชุม วันที่ 23 มี.ค.2559
สพป.ฉช.เขต
1 หนังสือราชการ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
16 มี.ค.2559)

      ประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2016”
รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 ( 9 มี.ค.2559 )

supa767134@gmail.com

เฉลยข้อสอบ NT ป.3  ดาวน์โหลด
ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง

 

สกุลพร ทองไพจิตร

 (  9 มี.ค.2559)

nomsod_2502@hotmail.com

แบบทดสอบการอ่าน การเขียน ป.1  ดาวน์โหลด ใช้ password เดียวกับข้อสอบกลาง
แบบกรอกข้อมูล   ดาวน์โหลด
และส่งทาง
e-mail: nomsod_2502@hotmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559  

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (8 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

แบบกรอกข้อมูลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด (ปรับปรุงใหม่)
ส่งทาง e-mail:
supa767134@gmail.com ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่ดาวน์โหลดไปก่อน ใน sheetสรุป ไม่คำนวณค่าเฉลี่ยให้ดาวน์โหลดใหม่ครับ

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (7 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คู่มือการจัดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 มี.ค.2559)

supa767134@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
29 ก.พ.2559)
kmcha1@hotmail.com
ข้อมูล PLD
รร.ที่ส่งแล้ว

      ด้วย สพป.ฉช. เขต 1  จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ PLD Model
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อรายงานผลการคำนวณต้นทุน
ผลผลิตในภาพรวมของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1  และเป็นรายโรงเรียน  ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์
ในระดับกลุ่มวิชาการ ระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน ในการนี้ขอให้โรงเรียน
กรอกข้อมูลส่งไปที่
e-mail:  kmcha1@hotmail.com  ภายในวันที่  15  มีนาคม  2559

Download แบบกรอกข้อมูล

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (
25 ก.พ.2559)

สพฐ.ขอความร่วมมือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรฯ ตอบแบบสอบถามออนไลน์

เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนะครับ  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (25 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

สพฐ.ส่งแก้ไขข้อสอบกลางเพิ่มเติม ดังนี้
       1.  เรื่องเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ทั้ง 3 ฉบับ
ให้ยึดเกณฑ์การให้คะแนนตามคำชี้แจง

       2. ข้อสอบกลางวิชาภาษาไทยชั้น ม. 2 ในโครงสร้างและเฉลยในฉบับที่ 1
หัวกระดาษเขียนว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 นั้น ให้แก้ไขเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส่วนคำตอบนั้นถูกต้องแล้ว

กชกร นิ่มแสง
 (
24 ก.พ.2559)

ดาวน์โหลด เอกสารการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เอกสาร / logbook

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (23 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 Download

Password ที่ใช้ในการเปิดดูข้อสอบจะแจ้งทาง line ผู้บริหาร นะครับ

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (22 ก.พ.2559)

supa767134@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (29 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกท่าน

        ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ O -NET ขอให้พิจารณาทบทวนดังนี้ เนื่องจากกรรมการกลาง สทศ กำหนดให้ 3ห้อง ต่อ 1 คน โดยไม่ปัดเศษ  และกรรมการรับส่งข้อสอบให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ทำหน้าที่ จึงขอตัดรายการคณะกรรมการรับส่ง - ข้อสอบออก
          ดังนั้นจึงขอปรับแก้ไขรายนามคณะกรรมการใหม่ดังนี้

 1. หัวหน้าสนามสอบ ต้องไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 2. กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ต้องไม่ใช่โรงเรียนที่มาสอบสนามนั้น

 3. กรรมการกลางให้ 3 ห้อง ต่อ 1 คน หารเหลือเศษปัดทิ้งไม่ปัดขึ้น กรณีไม่ถึง 3 ห้อง หัวหน้าสนามสอบทำหน้าที่กรรมการกลาง

 4. ผู้ที่รับส่งข้อสอบจากเขต คือตำแหน่งตัวแทนศูนย์สอบ

 5. ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน เจ้าหน้าที่จัดสนามสอบ ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 6. รายชื่อบุคลแต่ละตำแหน่งแต่ละระดับชั้นไม่ให้ซ้ำคนกัน จะเบิกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

           ทั้งนี้ขอความกรุณาปรับเปลี่ยนลงชื่อให้ครบทุกตำแหน่งและส่งรายชื่อได้ถึงวันที่ 2 ก.พ.59

ขออภัยมา ณ ที่นี้ Download

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและประธานสนามสอบทุกท่าน
       ตามที่แจ้งร่างกรอบรายชื่อกรรมการสนามสอบ
O-net 2558 ให้ท่านประสานงานดำเนินการ
ความแจ้งแล้วนั้น โดยไม่มีการปัดเศษ และกรณีที่มีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้อง ให้หัวหน้าสนามสอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางด้วย จึงเรียนมาเพื่อปรับลดคณะกรรมการกลางดังนี้
 รายละเอียด

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

สรุปผลคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข 1 ก.พ.59)  Download

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (26 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่องที่ 1 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิด Web  Application สำหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว
ขอให้โรงเรียนไปดำเนินการทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้
รหัส
username และ password เดิม  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

1.กรณีที่โรงเรียนมีข้อมูลอยู่แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

2.กรณีที่โรงเรียนไม่มีข้อมูลนักเรียนให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

3.เนื่องจากหากไม่มีข้อมูลนักเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษาจะไม่มีการสำรองกระดาษคำตอบสำหรับโรงเรียนที่ไม่กรอกข้อมูลในปีนี้

4. สำหรับรหัสโรงเรียนสามารถใช้รหัสเดิมที่ใช้ตอนสอบ NT57 ได้เลย

เรื่องที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการประเมินผลการอ่านเขียนนักเรียน ป.1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่องที่ 3  เชิญผู้บริหารขยายโอกาสทุกโรงเรียนและโรงเรียนประถม 16 โรงเรียนเข้าประชุมที่ สพป.ฉช เขต 1 วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น.

         รายชื่อโรงเรียน  1. วัดบึงทองหลาง 2. วัดคลองเจ้า 3.สุเหร่าคลอง 20 4. วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
5.แพร่งพิทยาภูมิ
  6.วัดใหม่ประเวศ  7.วัดกลางราษฎร์บำรุง 8.บึงเทพย 9. วัดบน

10. วัดราษฎร์บำรุงศักดิ 11.วัดดอนทราย 12. บึงสิงโต 13.วัดสุวรรณเตมีย์ 14. บ้านเกาะดอน

15. วัดนิโคธาราม 16.บ้านปลายคลอง 20

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (11 ม.ค. 2559)

ขอเชิญร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ  2559 สมัคภายในวันที่ 18 ม.ค. 2559 รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร

 (11 ม.ค. 2559)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 5 (มกราคม)
ให้โรงเรียนทดสอบการอ่านการเขียน รายงานผลทางรระบบ
E-MES
และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com  
ภายใน 
25 มกราคม  2559
 รายละเอียด / เครื่องมือ / แบบบันทึกข้อมูล  

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (5 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

         ตามที่ สพป.ฉช.เขต 1ให้มีการสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 
และ ม.3 นั้น สพป.ฉช.เขต 1ได้คำนวณค่าจุดตัดคะแนนทั้ง  5 รายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายการที่แนบมานี้ และให้โรงเรียนส่งเอกสารตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และบันทึกการดำเนินงาน ฯ 

ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 รายละเอียด

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ตรวจสอบข้อมูล O-NET ที่ เว็บไซต์ สทศ. ด้วย 
รายชื่อโรงเรียน
 
  สทศ.แจ้งให้โรงเรียน

           1.ที่มีรายชื่อนักเรียนผิด เลขประชาชนผิด เตรียมหลักฐาน สำเนาถูกต้องให้นักเรียนถือไป
ยื่นให้กรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบในวันสอบ ไม่ต้องเข้าแก้ไขในระบบ

            2. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนย้าย เข้า -ออก เข้าแก้ไขข้อมูลในระบบระหว่าง
วันที่
5-15 มกราคม 2559 ในระบบ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (22 ธ.ค.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           สพฐ.แจ้งขยายเวลาในการกรอกแบบประเมิน DLTV ถึง 15 มกราคม 2559
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน ดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียด

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (22 ธ.ค.2558)

supa767134@gmail.com

แก้ไขคำชี้แจง Pre O-net 2558
           คำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 28 ธ.ค. 58 ให้ส่งเฉพาะตาราง Excel คะแนน 5 รายวิชา
ชั้น ป.6 และ ม.3 ส่วนการวิเคราะห์ ตาราง 1 และตาราง 2 ให้รอผลรายงานการวิเคราะห์
จาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ก่อน
  คาดว่าจะแจ้งผลได้ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2559 เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ระดับเขต แล้วจึงดำเนินการต่อไป
 

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (18 ธ.ค.2558)

แบบสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559 ภายใน 25 ธ.ค. 2558

กรอกแบบสำรวจ

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (18 ธ.ค.2558)

sornor.pijchai@gmail.com

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education
ปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ English Bilingual Education ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติฯ และกรอกใบสมัครส่ง sornor.pijchai@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
เกณฑ์คุณสมบัติ / ใบสมัคร

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ
 (15 ธ.ค.2558)

รับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หนังสือราชการ / เกณฑ์การคัดเลือก / ใบสมัคร

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (11 ธ.ค.2558)

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการออกอากาศโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 (
O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV  
หนังสืราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / ตารางการออกอากาศ 

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (30 พ.ย.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)
ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.             ผู้บริหารประเมินครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน คู่มือการประเมิน

2.             ครูผู้สอนทุกคนประเมินตนเองทางเว็บไซต์ด้วย คู่มือการประเมิน

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (25 พ.ย.2558)

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV
 ตารางออกอากาศ

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (23 พ.ย.2558)

ดาวน์โหลด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

 Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (12 พ.ย.2558)

การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (11 พ.ย.2558)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ download

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image004.jpg

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:
    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์

ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

 

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image005.jpg

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com