sup_bar.jpg

 

I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 26/03/58

 

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

ธนาธิป ธรรมรักษา
 (26 มี.ค.2558)

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (16 มี.ค.2558)

 ผลการทดสอบแห่งชาติปีการศึกษา 2557 (O-NET) รายละเอียด   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (15 มี.ค.2558)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
รายละเอียดแนบท้ายการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 12 ก.พ. 2558
การลงผลการสอบธรรมศึกษา ในช่องหมายเหตุของ ปพ.1

เมื่อสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทำทะเบียนผู้เรียน และส่งผู้เรียนเข้าสอบธรรม
ศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก
  และให้บันทึกผลการสอบเฉพาะผู้เรียนที่สอบได้
ลงใน ปพ.1 ในช่องหมายเหตุว่า
“สอบได้ธรรมศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก 
ในปีการศึกษาที่สอบได้
  ตามบันทึกที่ ศธ 04010/344 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550”

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (12 มี.ค.2558)

สพฐ.รับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษาด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจัดส่งเอกสาร
เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งประกาศและรายละเอียดการรับสมัครมาให้
โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์เข้ารับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ด้านต่างๆ สูงขึ้น รายละเอียด 
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (4 มี.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยะฐานะ  รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

 แก้ไขแบบทดสอบกลาง รายละเอียด(เพิ่มเติม) 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ NT  ดาวน์โหลด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (24 ก.พ. 2558)

narongboo@hotmail.com

 การทดสอบปลายปี โดยใช้ข้อสอบกลาง ให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการสอบ และหลังการสอบ

ให้รายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมต่อไปนี้ (ยกเลิกโปรแกรมรายงานในแผ่น CD)
โดยส่งทาง
e- mail  : narongboo@hotmail.com   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
 คู่มือการสอบ 
/ โปรแกรมมรายงานผลการสอบ

กลุ่มนิเทศฯ
 (21 ก.พ. 2558)

kmcha1@hotmail.com 

โครงการ PLD Model

         ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียน ส่งข้อมูล PLD  โครงการ PLD Model
โดยส่งทางอีเมลล์ 
kmcha1@hotmail.com  ภายใน 1 มีนาคม 2558

  ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อมูล
  

กลุ่มนิเทศฯ
 (4 ก.พ. 2558)

      โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
          ด้วย สพป.ฉช.เขต
1 จะออกประเมินโดยการสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ภาษาไทย ป.
3 /คณิตศาสตร์ ป.6/ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ที่เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ
2557  ด้านวิธีสอน ทุกคน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
(รายชื่อครูและกำหนดการนิเทศแจ้งทางหนังสือราชการแล้ว) จึงขอให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการสอนและเตรียมจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการนิเทศ คนละ
1 คาบ
  รายละเอียดการประเมิน

ศศิณัฐ  หงษ์ภู่
 (24 ม.ค. 2558)

เรื่อง  ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
  ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “
Stanley  Science Project Contest” ครั้งที่ 15
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 50
,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ www.kanarat.ac.th

กชกร นิ่มแสง
 (16 ม.ค. 2558)

          การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งแบบตอบรับทาง
E-mail:artobec@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๕๙
ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  รายละเอียดเพิ่มเติม

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (12 ม.ค. 2558)

รหัสผ่านของโรงเรียน ใช้ในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับพิมพ์
ลงบนกระดาษคำตอบ
NT ป.3 ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
และ
Download คู่มือการใช้ ทางเว็บไซด์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
/ รายละเอียด
 (ไฟล์ excel ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ โปรดดูรหัสผ่านในหนังสือราชการ)

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (20 ธ.ค. 2557)

 ผลการทดสอบ Pre O-NET 57 ประกอบด้วย  คะแนนระดับเขตพื้นที่  คะแนนรายบุคคล 
และ คะแนนระดับโรงเรียน แยกรายงานเป็น คณิต  ไทย  สังคม และ วิทย์  อังกฤษ
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(แก้ไขใหม่เนื่องจากข้อมูลหายไป 1 โรงเรียน)  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (17 พ.ย. 2557)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กำหนดสอบ  Pre  O-NET  ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

หนังสือราชการ (จะแจ้งภายหลัง) / รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (10 พ.ย. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

               โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยรูปแบบ
English Bilingual Education ปีการศึกษา 2558 ของสถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ สนใจกรอกใบสมัครที่แนบพร้อมนี้  ส่ง ศน.พิชัย  เอี่ยมสอาด

E-mail : sornor.pichai@gmail.com ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
หลักเกณฑ์
/ ใบสมัคร

สกุลพร ทองไพจิตร
 (27 ต.ค. 2557)

เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
ของบริษัท นานมีบุ๊คส์มีบุ๊คส์
 หนังสือราชการ / รายละเอียดโครงการ

จริยา  ศรีจันทร์ทับ
(
22 ต.ค. 2557)

ประชุมปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
วันที่ 
28-29 ตุลาคม 2557  รายละเอียด

ณรงค์ น้อยจินดา
 (16 ต.ค. 2557)

การรายงานจุดเน้น

          ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ ศธ
04032/3121 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานการ
การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ซึ่งยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่รายงาน ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้  รายละเอียด

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
(
2 ต.ค. 2557)

สพฐ. โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จัดประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันครู 2558
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่า
ของครู  ระลึกถึงพระคุณครู
 เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ  
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง
15 ธันวาคม 2557  แข่งขันวันเสาร์ท่ี 10  มกราคม 2558
ณ หอประชุมคุรุสภา
 กทม.
 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (18 ก.ย. 2557)

การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

             ด้วย สพฐ.จะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(English Program/Mini English Program)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
จึงแจ้งโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมและรับการประเมิน
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยแสดงความจำนง ภายในวันที่

 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  แนวทางดำเนินการ / แบบแสดงความจำนง

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
(
13 ก.ย. 2557)

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง ที่ใช้ออกข้อสอบ  O-NET  รายละเอียด

สพฐ.
 (12 ก.ย. 2557)

อบรม UTQ ภาคสมัครใจ รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (19 ส.ค. 2557)

การแข่งขันและประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครั้งที่ 4 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (3 ส.ค. 2557)

              แจ้งผู้บริหารโรงเรียนส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วันที่  8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนังสือราชการ

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (25 ก.ค. 2557)
 

เชิญสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (20 ก.ค. 2557)

              โครงการพัฒนาครูต่อยอดและเชื่อมโยง ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตรวิธีสอนทั่วไป
และวิธีสอนคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. และ 16-17 ส.ค. 2557  ( 4 วัน)
ณ โรงแรมวีเวิร์บ ฉะเชิงเทรา  หนังสือราชการ
  / รายชื่อผู้เข้าอบรม

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (26 มิ.ย. 2557)
 

 ด้วย สพฐ. มีนโยบายและจุดเน้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนั้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต
1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ สำรวจข้อมูลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน ตามแบบสำรวจข้อมูล 
ส่งภายในวันที่
7 ก.ค.  2557 หากต้องการส่งทาง e-mail ให้ส่งไปที่ kmcha1@hotmail.com
หนังสือราชการ / ทะเบียนครูคณิตศาสตร์ / แบบสำรวจขอมูลรายบุคคล

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

 (26 มิ.ย. 2557)

          โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรด้านการวัด
และประเมินผล
  4 หลักสูตรได้แก่ 

         ๑) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการประเมินความสามารถด้านการคิด(Thinking  Ability  Assessment)  

        ๒) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัย
ผู้เรียน (
Classroom  Assessment for  Student  Diagnosis)

        ๓) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัยและเขียนตอบ
  ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (Essay Test in International Testing)
     
 ๔) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(
Desirable Characteristic  Assessment) 
ตามเว็บไซต์นี้
http://bet.obec.go.th/bet/doctraining

สกุลพร ทองไพจิตร
 (24 มิ.ย. 2557)
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ BBL แล ปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  ที่ต้องเข้ารับการ
อบรม ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔
 โรงเรียนเซนหลุยส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
/ รายชื่อ รร.โครงการ BBL  / รายชื่อรร.โครงการปรับตารางเรียน

สกุลพร ทองไพจิตร
 (19 มิ.ย. 2557)

              ผลการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี
2557   รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (19 มิ.ย. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

             การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้วส่งทาง e-mail :  sornor.pichai@gmail.com เท่านั้น
หนังสือราชการ
// แบบสำรวจข้อมูล

สมศักดิ์ จุมณี
 (12 มิ.ย. 2557)

              ด้วย สพฐ.แจ้งว่า บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "จินตนาการ
สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่
8"  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เพื่อให้เยาวชนไทย
ได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในงานเขียนพระองค์ท่าน กำหนดประกวดในหัวข้อ "วรรณกรรม
ที่รักและภาพที่ประทับใจของฉัน" เป็นเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.
4 - ม.3 ส่งผลงานภายใน
 
30 กันยายน 2557  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.intouchcompany.com  หรือ
www.face.com/intouctstation

สกุลพร ทองไพจิตร
 (5 มิ.ย. 2557)
 

แจ้งการอบรมเชิงปฎิบัติการ การอ่าน-การเขียนและกระบวนการคิด รายละเอียดเพิ่มเติม

สกุลพร ทองไพจิตร
 (2 มิ.ย. 2557)
nomsod_2502@hotmail.com 

              การประกวดแข่ขันความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 หนังสือราชการ // รายละเอียดการแข่งขัน (แก้ไขเพิ่มเติม) //
กำหนดการและสถานที่แข่งขัน

กชกร นิ่มแสง

 (3 มิ.ย. 2557)

             แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  
กำหนดเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๕
– วันอาทิตย์ที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ ๗ –
วันอาทิตย์ที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
  และวันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่  ๒๒  มิถุนายน
  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 

กชกร นิ่มแสง

 (19 พ.ค. 2557)
Kotchakorn_log18@hotmail.com 

              แจ้งครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ให้กับครู ป.๖ ตามโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน
  เมื่อวันที่
 ๒๘
  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ผ่านมา
ให้ส่งแบบบันทึกแผนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
  จำนวน ๑ แผน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่าน
ได้ปฏิบัติในวันอบรม
  ส่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดยส่งเป็นหนังสือราชการ และทาง
E-mail : Kotchakorn_log18@hotmail.com 
หากไม่ส่งงานตามกำหนดให้ครูชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (15 พ.ค. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

             สำรวจข้อมูลครูภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้วส่งทาง e-mail :  sornor.pichai@gmail.com เท่านั้น หนังสือราชการ // แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนประถม
// แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (14 พ.ค. 2557)
sornor.pichai@gmail.com

              แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  รายละเอียดเพิ่มเติม

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (7 พ.ค. 2557)

    มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น  จะมีพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
และอบรมการใช้สื่อดังกล่าว
  ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบางปะกง 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
  โดยมี ผอ.เขตพื้นที่  (ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ)  เป็นประธาน
รับมอบสื่อ
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการ 
              ๑.  เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีรับมอบสื่อและลงนาม MOU 
รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
              ๒. เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม
ในวันดังกล่าว รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. โดยนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย

              ๓. จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่จะใช้สื่อดังกล่าว เพื่อขอรับ password  ไปยัง
 heartnetkung@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

  รายชื่อโรงเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า

 (25 เม.ย. 2557)

ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อโรงเรียนบ้านคลองเจ้า โทร.
0-89831-1224

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

 (17 เม.ย. 2557)

ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

 (11 เม.ย. 2557)

ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์

image004.jpg

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ :
    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์
:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ:
5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

 

image005.jpg

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com