I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 25/11/58

 

 

แนะนำเว็บ  DLIT.ac.th  / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงานDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (25 พ.ย.2558)

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV
 ตารางออกอากาศ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (23 พ.ย.2558)

ดาวน์โหลด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

 Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (12 พ.ย.2558)

การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (11 พ.ย.2558)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ download Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สกุลพร ทองไพจิตร

 (8 พ.ย.2558)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 4 (พฤศจิกายน)
ให้โรงเรียนมีคำสั่งการทดสอบการอ่านการเขียน โดยสลับกรรมการทดสอบ
รายงานผลทางรระบบ
E-MES และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com   ภายใน
วันที่
25 พฤศจิกายน  2558
 รายละเอียด / หนังสือราชการ / แบบบันทึกข้อมูล  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (26 ส.ค.2558)

โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS

 ทุกโรงเรียนสามารถดูย้อนหลังอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS
วันที่
23 กค 58
 ได้ที่ http://210.246.189.120   และเข้าโปรแกรมโดยใช้ username  
และ password  ส่งให้แล้วทาง e-mail ของทุกโรงเรียน
 แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2558

 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรหัสผ่าน ติดต่อ อ.รัชพล  บูรณะสรรพสิทธิ์
091-1416936  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (21 ส.ค.2558)

เรียน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ DLIT ทั้ง 2 รุ่น  ระหว่างวันที่ 18 – 21 ส.ค. 2558
ณ โรงแรมซันธารา  ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูล รายงานผลต่อ สพฐ. คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 ส.ค.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
3 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 รายละเอียด / คำชี้แจงเพิ่มเติม / แบบบันทึกข้อมูล (แก้ไข) Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (10 ส.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต  1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามนโยบาย สพฐ. จำนวน 2 รุ่น  คือ
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 18
– 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

จึงขอให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ตามจำนวน และระยะเวลาที่กำหนด
หนังสือราชการ
 
/ จำนวนครูที่เข้ารับการอบรมรายโรง
ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์
 รุ่นที่ 1 /  รุ่นที่2
รายชื่อครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว รุ่นที่ 1/ รุ่นที่ 2Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สุขใจ ดวงประเสริฐ

 (4 ส.ค.2558)

การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (1 ส.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน  ประจำปี 2558 รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (22 ก.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ระยะที่ ๑ รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (28 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร “โรงเรียนใช้ผลการวิจัย  ” รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (22 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 เว็บไซต์ /  รายละเอียด

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (20 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด  ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
ในโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี”
 รายละเอียด

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (19 มิ.ย.2558)

สพฐ. แจ้งว่า  บ.ทิชชิ่งทอยส์  ขยายเวลาตอบปัญหาอาเซียน ถึง 30  มิถุนายน 2558
โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามเว็บนี้ครับ    www.es-ilc.org  /
 รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (13 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAYCประเทศไทย รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (11 มิ.ย.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
1 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25มิถุนายน 2558
 รายละเอียด ปรับปรุงใหม่ 15/06/58

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (7 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม
"สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน"
 รายละเอียด

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (5 มิ.ย.2558)

สพฐ.  ส่งประกาศ สพฐ.เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯทราบ รายละเอียด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (27 พ.ค.2558)

การแข่งขันทักษะ และความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับครู และนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หนังสือราชการ

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (26 พ.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เชิญชวนครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งสื่อ
/เทคนิควิธี  หรือนวัตกรรม ที่เป็น Best Practice เข้าร่วมประกวด
ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (25 พ.ค.2558)

เรื่อง   การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

            กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                 ด้วย สพฐ.จะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program/
Mini English Program)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งแสดง
ความจำนง (ตามแบบแสดงความจำนง)  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
 ใบสมัคร

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (14 พ.ค.2558)

รายชื่อครูสอบความสาม​ารถภาษาอังกฤษ CEFR 
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 พ.ค.2558)

การอบรมปฏิบัติการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ระหว่างวันที่
23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล ฯ
 หนังสือราชการ

สกุลพร ทองไพจิตร
 (1 พ.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ
(PISA) ครูผู้สอนภาษาไทย ม.ต้น ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2558
ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ( นำคอมพิวเตอร์ Note Book มาด้วย )
 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

 (29  เม.ย.2558)

กำหนดการอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.
6 และ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ระหว่างวันที่
11-13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 หนังสือราชการ /  รายชื่อครูคณิตศาสตร์ / รายชื่อครูภาษาอังกฤษ

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (24 เม.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ “ WRG Thailand Championship 2015 ”
 รายละเอียดเพิ่มเติม

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (17 เม.ย. 2558)

ประกาศผลการสอบ NT ป.๓ /เปรียบเทียบผลสอบ NT สพป.ฉช.เขต 1(แก้ไข)
       ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ
NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เสร็จแล้ว ได้ประกาศผลสอบเพื่อให้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ดังนี้

๑. โรงเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ทางเว็บไซด์  ทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
โดยใช้
username และ password  ที่โรงเรียนใช้ในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สำหรับพิมพ์ ลงบนกระดาษคำตอบ
NT ป.๓   / ไฟล์รหัสผ่าน  

(ไฟล์ excel ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ โปรดดูรหัสผ่านในหนังสือราชการ เมื่อ 12 มกราคม 2558 )

๒.  นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบรายบุคคลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์

http://juno.tks.co.th/OBECStudent/Account/Login
โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของตนเข้าดูผลสอบ

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (16 เม.ย.2558)

กำหนดการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด / คู่มือการสอบ

สมศักดิ์ จุมณี
 (10 เม.ย.2558)

                ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 
ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
จึงขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายงานประจำปี (
SAR) ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนละ 1 เล่ม
ภายในวันที่
30 เมษายน 2558  เพื่อสรุปรายงาน ผอ.สพป.ฉช.เขต 1 และ สพฐ.ต่อไป

สกุลพร ทองไพจิตร
 (2  เม.ย.2558)

เรื่องแจ้งโรงเรียน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
2. ขอเชิญร่วมโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 35”
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
   รายละเอียดทั้งหมด

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา

 (31 มี.ค.2558)

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมจันทรุปราคาเต็มดวง รายละเอียด  

ธนาธิป ธรรมรักษา
 (26 มี.ค.2558)

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (16 มี.ค.2558)

 ผลการทดสอบแห่งชาติปีการศึกษา 2557 (O-NET) รายละเอียด   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (15 มี.ค.2558)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
รายละเอียดแนบท้ายการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 12 ก.พ. 2558
การลงผลการสอบธรรมศึกษา ในช่องหมายเหตุของ ปพ.1

เมื่อสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทำทะเบียนผู้เรียน และส่งผู้เรียนเข้าสอบธรรม
ศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก
  และให้บันทึกผลการสอบเฉพาะผู้เรียนที่สอบได้
ลงใน ปพ.1 ในช่องหมายเหตุว่า
“สอบได้ธรรมศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก 
ในปีการศึกษาที่สอบได้
  ตามบันทึกที่ ศธ 04010/344 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550”

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (12 มี.ค.2558)

สพฐ.รับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษาด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจัดส่งเอกสาร
เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งประกาศและรายละเอียดการรับสมัครมาให้
โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์เข้ารับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ด้านต่างๆ สูงขึ้น รายละเอียด 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (4 มี.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยะฐานะ  รายละเอียด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

 แก้ไขแบบทดสอบกลาง รายละเอียด(เพิ่มเติม) 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ NT  ดาวน์โหลด

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (24 ก.พ. 2558)

narongboo@hotmail.com

 การทดสอบปลายปี โดยใช้ข้อสอบกลาง ให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการสอบ และหลังการสอบ

ให้รายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมต่อไปนี้ (ยกเลิกโปรแกรมรายงานในแผ่น CD)
โดยส่งทาง
e- mail  : narongboo@hotmail.com   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
 คู่มือการสอบ 
/ โปรแกรมมรายงานผลการสอบ

กลุ่มนิเทศฯ
 (21 ก.พ. 2558)

kmcha1@hotmail.com 

โครงการ PLD Model

         ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียน ส่งข้อมูล PLD  โครงการ PLD Model
โดยส่งทางอีเมลล์ 
kmcha1@hotmail.com  ภายใน 1 มีนาคม 2558
  ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อมูล
  

กลุ่มนิเทศฯ
 (4 ก.พ. 2558)

      โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
          ด้วย สพป.ฉช.เขต
1 จะออกประเมินโดยการสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ภาษาไทย ป.
3 /คณิตศาสตร์ ป.6/ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ที่เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ
2557  ด้านวิธีสอน ทุกคน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
(รายชื่อครูและกำหนดการนิเทศแจ้งทางหนังสือราชการแล้ว) จึงขอให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการสอนและเตรียมจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการนิเทศ คนละ
1 คาบ
  รายละเอียดการประเมิน

ศศิณัฐ  หงษ์ภู่
 (24 ม.ค. 2558)

เรื่อง  ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
  ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “
Stanley  Science Project Contest” ครั้งที่ 15
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 50
,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ www.kanarat.ac.th

กชกร นิ่มแสง
 (16 ม.ค. 2558)

          การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งแบบตอบรับทาง
E-mail:artobec@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๕๙
ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  รายละเอียดเพิ่มเติม

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image004.jpg

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:
    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์

ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image005.jpg

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com