I กลับหน้าแรก I สพป.ฉช.เขต 1 I บุคลากรกลุ่มนิเทศ I คณะกรรมการนิเทศ I DLThailand I ระบบการพัฒนาตามจุดเน้นสถานศึกษา I Facebook I Links I

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงล่าสุด 29/01/59

 

 

แนะนำเว็บ  DLIT.ac.th  / Download เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

รายงานทุกเดือนนะครับ การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงานDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

การส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ส่งตาม e-mail ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องนะครับ ข้อมูลจะถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกาศ

เรื่อง/รายละเอียด

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (29 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกท่านDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

        ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ O -NET ขอให้พิจารณาทบทวนดังนี้ เนื่องจากกรรมการกลาง สทศ กำหนดให้ 3ห้อง ต่อ 1 คน โดยไม่ปัดเศษ  และกรรมการรับส่งข้อสอบให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ทำหน้าที่ จึงขอตัดรายการคณะกรรมการรับส่ง - ข้อสอบออก
          ดังนั้นจึงขอปรับแก้ไขรายนามคณะกรรมการใหม่ดังนี้

 1. หัวหน้าสนามสอบ ต้องไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 2. กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ต้องไม่ใช่โรงเรียนที่มาสอบสนามนั้น

 3. กรรมการกลางให้ 3 ห้อง ต่อ 1 คน หารเหลือเศษปัดทิ้งไม่ปัดขึ้น กรณีไม่ถึง 3 ห้อง หัวหน้าสนามสอบทำหน้าที่กรรมการกลาง

 4. ผู้ที่รับส่งข้อสอบจากเขต คือตำแหน่งตัวแทนศูนย์สอบ

 5. ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน เจ้าหน้าที่จัดสนามสอบ ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 6. รายชื่อบุคลแต่ละตำแหน่งแต่ละระดับชั้นไม่ให้ซ้ำคนกัน จะเบิกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

           ทั้งนี้ขอความกรุณาปรับเปลี่ยนลงชื่อให้ครบทุกตำแหน่งและส่งรายชื่อได้ถึงวันที่ 2 ก.พ.59

ขออภัยมา ณ ที่นี้ DownloadDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ประธานกลุ่มและประธานสนามสอบทุกท่าน
       ตามที่แจ้งร่างกรอบรายชื่อกรรมการสนามสอบ
O-net 2558 ให้ท่านประสานงานดำเนินการ
ความแจ้งแล้วนั้น โดยไม่มีการปัดเศษ และกรณีที่มีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้อง ให้หัวหน้าสนามสอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางด้วย จึงเรียนมาเพื่อปรับลดคณะกรรมการกลางดังนี้
 รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (28 ม.ค.2559)

สรุปผลคะแนน Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข 1 ก.พ.59)  DownloadDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (26 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

เรื่องที่ 1 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิด Web  Application สำหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว
ขอให้โรงเรียนไปดำเนินการทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้
รหัส
username และ password เดิม  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

1.กรณีที่โรงเรียนมีข้อมูลอยู่แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

2.กรณีที่โรงเรียนไม่มีข้อมูลนักเรียนให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

3.เนื่องจากหากไม่มีข้อมูลนักเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษาจะไม่มีการสำรองกระดาษคำตอบสำหรับโรงเรียนที่ไม่กรอกข้อมูลในปีนี้

4. สำหรับรหัสโรงเรียนสามารถใช้รหัสเดิมที่ใช้ตอนสอบ NT57 ได้เลย

เรื่องที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการประเมินผลการอ่านเขียนนักเรียน ป.1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่องที่ 3  เชิญผู้บริหารขยายโอกาสทุกโรงเรียนและโรงเรียนประถม 16 โรงเรียนเข้าประชุมที่ สพป.ฉช เขต 1 วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น.

         รายชื่อโรงเรียน  1. วัดบึงทองหลาง 2. วัดคลองเจ้า 3.สุเหร่าคลอง 20 4. วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
5.แพร่งพิทยาภูมิ
  6.วัดใหม่ประเวศ  7.วัดกลางราษฎร์บำรุง 8.บึงเทพย 9. วัดบน

10. วัดราษฎร์บำรุงศักดิ 11.วัดดอนทราย 12. บึงสิงโต 13.วัดสุวรรณเตมีย์ 14. บ้านเกาะดอน

15. วัดนิโคธาราม 16.บ้านปลายคลอง 20 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (11 ม.ค. 2559)

ขอเชิญร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ  2559 สมัคภายในวันที่ 18 ม.ค. 2559 รายละเอียด Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

สกุลพร ทองไพจิตร

 (11 ม.ค. 2559)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 5 (มกราคม)
ให้โรงเรียนทดสอบการอ่านการเขียน รายงานผลทางรระบบ
E-MES
และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com  
ภายใน 
25 มกราคม  2559
 รายละเอียด / เครื่องมือ / แบบบันทึกข้อมูล  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (5 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

         ตามที่ สพป.ฉช.เขต 1ให้มีการสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 
และ ม.3 นั้น สพป.ฉช.เขต 1ได้คำนวณค่าจุดตัดคะแนนทั้ง  5 รายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายการที่แนบมานี้ และให้โรงเรียนส่งเอกสารตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และบันทึกการดำเนินงาน ฯ 

ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (4 ม.ค.2559)

supa767134@gmail.com

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ตรวจสอบข้อมูล O-NET ที่ เว็บไซต์ สทศ. ด้วย 
รายชื่อโรงเรียน
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif
  สทศ.แจ้งให้โรงเรียน

           1.ที่มีรายชื่อนักเรียนผิด เลขประชาชนผิด เตรียมหลักฐาน สำเนาถูกต้องให้นักเรียนถือไป
ยื่นให้กรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบในวันสอบ ไม่ต้องเข้าแก้ไขในระบบ

            2. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนย้าย เข้า -ออก เข้าแก้ไขข้อมูลในระบบระหว่าง
วันที่
5-15 มกราคม 2559 ในระบบ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (22 ธ.ค.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           สพฐ.แจ้งขยายเวลาในการกรอกแบบประเมิน DLTV ถึง 15 มกราคม 2559
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน ดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียดDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)

ศุภากร  เตโชชัยวุธ

 (22 ธ.ค.2558)

supa767134@gmail.com

แก้ไขคำชี้แจง Pre O-net 2558
           คำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 28 ธ.ค. 58 ให้ส่งเฉพาะตาราง Excel คะแนน 5 รายวิชา
ชั้น ป.6 และ ม.3 ส่วนการวิเคราะห์ ตาราง 1 และตาราง 2 ให้รอผลรายงานการวิเคราะห์
จาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ก่อน
  คาดว่าจะแจ้งผลได้ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2559 เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ระดับเขต แล้วจึงดำเนินการต่อไป
 

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (18 ธ.ค.2558)

แบบสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559 ภายใน 25 ธ.ค. 2558

กรอกแบบสำรวจ

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (18 ธ.ค.2558)

sornor.pijchai@gmail.com

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education
ปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ English Bilingual Education ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติฯ และกรอกใบสมัครส่ง sornor.pijchai@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
เกณฑ์คุณสมบัติ / ใบสมัคร

 

ศุภากร  เตโชชัยวุธ
 (15 ธ.ค.2558)

รับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หนังสือราชการ / เกณฑ์การคัดเลือก / ใบสมัคร Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (11 ธ.ค.2558)

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการออกอากาศโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 (
O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV  
หนังสืราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / ตารางการออกอากาศ  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (30 พ.ย.2558)

เรียน ผอ.โรงเรียนโครงการ DLTV (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 56 โรง )

           ตามที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านเว็บไซต์ http://dltv.feedback180.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน ที่ส่งพร้อมหนังสือราชการ (ศธ 04032/4767 ลว. 19 พ.ย.)
ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.         ผู้บริหารประเมินครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน คู่มือการประเมิน

2.         ครูผู้สอนทุกคนประเมินตนเองทางเว็บไซต์ด้วย คู่มือการประเมิน

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (25 พ.ย.2558)

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV
 ตารางออกอากาศ

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (23 พ.ย.2558)

ดาวน์โหลด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

 Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 (12 พ.ย.2558)

การงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน  ตอบแบบรายงาน Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (11 พ.ย.2558)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ download

 

สกุลพร ทองไพจิตร

 (8 พ.ย.2558)

nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 4 (พฤศจิกายน)
ให้โรงเรียนมีคำสั่งการทดสอบการอ่านการเขียน โดยสลับกรรมการทดสอบ
รายงานผลทางรระบบ
E-MES และทาง e-mail : nomsod_2502@hotmail.com   ภายใน
วันที่
25 พฤศจิกายน  2558
 รายละเอียด / หนังสือราชการ / แบบบันทึกข้อมูล  

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (26 ส.ค.2558)

โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS

 ทุกโรงเรียนสามารถดูย้อนหลังอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS
วันที่
23 กค 58
 ได้ที่ http://210.246.189.120   และเข้าโปรแกรมโดยใช้ username  
และ password  ส่งให้แล้วทาง e-mail ของทุกโรงเรียน
 แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2558

 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรหัสผ่าน ติดต่อ อ.รัชพล  บูรณะสรรพสิทธิ์
091-1416936  

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (21 ส.ค.2558)

เรียน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ DLIT ทั้ง 2 รุ่น  ระหว่างวันที่ 18 – 21 ส.ค. 2558
ณ โรงแรมซันธารา  ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูล รายงานผลต่อ สพฐ. คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 ส.ค.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
3 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 รายละเอียด / คำชี้แจงเพิ่มเติม / แบบบันทึกข้อมูล (แก้ไข)

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (10 ส.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต  1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามนโยบาย สพฐ. จำนวน 2 รุ่น  คือ
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 18
– 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

จึงขอให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ตามจำนวน และระยะเวลาที่กำหนด
หนังสือราชการ
 
/ จำนวนครูที่เข้ารับการอบรมรายโรง
ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์
 รุ่นที่ 1 /  รุ่นที่2
รายชื่อครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว รุ่นที่ 1/ รุ่นที่ 2

 

สุขใจ ดวงประเสริฐ

 (4 ส.ค.2558)

การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (1 ส.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน  ประจำปี 2558 รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด

 (22 ก.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ระยะที่ ๑ รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (28 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร “โรงเรียนใช้ผลการวิจัย  ” รายละเอียด

 

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (22 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 เว็บไซต์ /  รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (20 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด  ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
ในโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี”
 รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (19 มิ.ย.2558)

สพฐ. แจ้งว่า  บ.ทิชชิ่งทอยส์  ขยายเวลาตอบปัญหาอาเซียน ถึง 30  มิถุนายน 2558
โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามเว็บนี้ครับ    www.es-ilc.org  /
 รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (13 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAYCประเทศไทย รายละเอียด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (11 มิ.ย.2558)
nomsod_2502@hotmail.com

การดำเนินการ ประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6
ครั้งที่
1 รายงานทางระบบ E-MES และ e-mail : nomsod_2502@hotmail.com
ภายในวันที่ 25มิถุนายน 2558
 รายละเอียด ปรับปรุงใหม่ 15/06/58

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (7 มิ.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม
"สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน"
 รายละเอียด

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (5 มิ.ย.2558)

สพฐ.  ส่งประกาศ สพฐ.เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯทราบ รายละเอียด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (27 พ.ค.2558)

การแข่งขันทักษะ และความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับครู และนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
หนังสือราชการ

 

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
 (26 พ.ค.2558)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เชิญชวนครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งสื่อ
/เทคนิควิธี  หรือนวัตกรรม ที่เป็น Best Practice เข้าร่วมประกวด
ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (25 พ.ค.2558)

เรื่อง   การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

            กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                 ด้วย สพฐ.จะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program/
Mini English Program)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งแสดง
ความจำนง (ตามแบบแสดงความจำนง)  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
 ใบสมัคร

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (14 พ.ค.2558)

รายชื่อครูสอบความสาม​ารถภาษาอังกฤษ CEFR 
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (14 พ.ค.2558)

การอบรมปฏิบัติการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ระหว่างวันที่
23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล ฯ
 หนังสือราชการ

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (1 พ.ค.2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ
(PISA) ครูผู้สอนภาษาไทย ม.ต้น ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2558
ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ( นำคอมพิวเตอร์ Note Book มาด้วย )
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประภัสสร เณรศิริ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

 (29  เม.ย.2558)

กำหนดการอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.
6 และ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ระหว่างวันที่
11-13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 หนังสือราชการ /  รายชื่อครูคณิตศาสตร์ / รายชื่อครูภาษาอังกฤษ

 

จำนงค์ เที่ยงเจริญ
 (24 เม.ย.2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ “ WRG Thailand Championship 2015 ”
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (17 เม.ย. 2558)

ประกาศผลการสอบ NT ป.๓ /เปรียบเทียบผลสอบ NT สพป.ฉช.เขต 1(แก้ไข)
       ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ
NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เสร็จแล้ว ได้ประกาศผลสอบเพื่อให้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ดังนี้

๑. โรงเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ทางเว็บไซด์  ทางเว็บไซต์
http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
โดยใช้
username และ password  ที่โรงเรียนใช้ในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สำหรับพิมพ์ ลงบนกระดาษคำตอบ
NT ป.๓   / ไฟล์รหัสผ่าน  

(ไฟล์ excel ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ โปรดดูรหัสผ่านในหนังสือราชการ เมื่อ 12 มกราคม 2558 )

๒.  นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบรายบุคคลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์

http://juno.tks.co.th/OBECStudent/Account/Login
โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของตนเข้าดูผลสอบ

 

พิชัย เอี่ยมสอาด
 (16 เม.ย.2558)

กำหนดการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558    รายละเอียดทั้งหมด / คู่มือการสอบ

 

สมศักดิ์ จุมณี
 (10 เม.ย.2558)

                ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 
ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
จึงขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายงานประจำปี (
SAR) ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนละ 1 เล่ม
ภายในวันที่
30 เมษายน 2558  
เพื่อสรุปรายงาน ผอ.สพป.ฉช.เขต 1 และ สพฐ.ต่อไป

 

สกุลพร ทองไพจิตร
 (2  เม.ย.2558)

เรื่องแจ้งโรงเรียน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
2. ขอเชิญร่วมโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 35”
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
   รายละเอียดทั้งหมด

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา

 (31 มี.ค.2558)

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมจันทรุปราคาเต็มดวง รายละเอียด  

 

ธนาธิป ธรรมรักษา
 (26 มี.ค.2558)

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (16 มี.ค.2558)

 ผลการทดสอบแห่งชาติปีการศึกษา 2557 (O-NET) รายละเอียด   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image002.gif

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (15 มี.ค.2558)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
รายละเอียดแนบท้ายการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 12 ก.พ. 2558
การลงผลการสอบธรรมศึกษา ในช่องหมายเหตุของ ปพ.1

เมื่อสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทำทะเบียนผู้เรียน และส่งผู้เรียนเข้าสอบธรรม
ศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก
  และให้บันทึกผลการสอบเฉพาะผู้เรียนที่สอบได้
ลงใน ปพ.1 ในช่องหมายเหตุว่า
“สอบได้ธรรมศึกษาตรี/ธรรมศึกษาโท/ธรรมศึกษาเอก 
ในปีการศึกษาที่สอบได้
  ตามบันทึกที่ ศธ 04010/344 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550”

 

ณรงค์ จุนเจริญวงศา
 (12 มี.ค.2558)

สพฐ.รับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษาด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจัดส่งเอกสาร
เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งประกาศและรายละเอียดการรับสมัครมาให้
โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์เข้ารับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ด้านต่างๆ สูงขึ้น รายละเอียด 

 

ศศิณัฐ หงษ์ภู่
 (4 มี.ค.2558)

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยะฐานะ  รายละเอียด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

 แก้ไขแบบทดสอบกลาง รายละเอียด(เพิ่มเติม) 

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (2 มี.ค.2558)

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ NT  ดาวน์โหลด

 

ณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์
 (24 ก.พ. 2558)

narongboo@hotmail.com

 การทดสอบปลายปี โดยใช้ข้อสอบกลาง ให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการสอบ และหลังการสอบ

ให้รายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมต่อไปนี้ (ยกเลิกโปรแกรมรายงานในแผ่น CD)
โดยส่งทาง
e- mail  : narongboo@hotmail.com   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
 คู่มือการสอบ 
/ โปรแกรมมรายงานผลการสอบ

 

กลุ่มนิเทศฯ
 (21 ก.พ. 2558)

kmcha1@hotmail.com 

โครงการ PLD Model

         ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียน ส่งข้อมูล PLD  โครงการ PLD Model
โดยส่งทางอีเมลล์ 
kmcha1@hotmail.com  ภายใน 1 มีนาคม 2558
  ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อมูล
  

 

กลุ่มนิเทศฯ
 (4 ก.พ. 2558)

      โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยง
          ด้วย สพป.ฉช.เขต
1 จะออกประเมินโดยการสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ภาษาไทย ป.
3 /คณิตศาสตร์ ป.6/ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ที่เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ
2557  ด้านวิธีสอน ทุกคน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
(รายชื่อครูและกำหนดการนิเทศแจ้งทางหนังสือราชการแล้ว) จึงขอให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการสอนและเตรียมจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการนิเทศ คนละ
1 คาบ
  รายละเอียดการประเมิน

 

ศศิณัฐ  หงษ์ภู่
 (24 ม.ค. 2558)

เรื่อง  ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
  ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “
Stanley  Science Project Contest” ครั้งที่ 15
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 50
,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ www.kanarat.ac.th

 

กชกร นิ่มแสง
 (16 ม.ค. 2558)

          การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งแบบตอบรับทาง
E-mail:artobec@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๕๙
ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image004.jpg

เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   Classroom language  / การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
:
    ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : แนวการสอนคิดวิเคราะห์

ภาษาไทย
:  การวิเคราะห์ข่าวและข้อเท็จจริง / การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
คณิตศาสตร์:  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
สังคมศึกษา: หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ: 5W1H ประกอบแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  // แบบวัดแววอาชีพ
ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน:ดาวน์โหลดแผนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 // ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ : โครงการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน
     ตัวอย่างตารางเรียน ป.1-3
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับเวลาเรียนเปลี่ยนตารางสอน เอกสาร1 / เอกสาร2
การวัดและประเมินผล :
ผลการทดสอบ Pre O-NET 57  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ป.5 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลสอบ LAS ม.2 ปี 56  วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ // ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผลการทดสอบผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด


 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image005.jpg

 มานะ มานะประดิษฐ์ : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาฏยา  บุญยืน : รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดมาตราตัวสะกด
                               กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1
                               บทคัดย่อ// ตัวอย่างสื่อ

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1
E-mail : kmcha1@hotmail.com